ลงนามทำ MOU สถานศึกษาแห่งความดี

ลงนามทำ MOU สถานศึกษาแห่งความดี

รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗

รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗

ห้องเรียนสีขาว

ห้องเรียนสีขาว

ห้องเรียนสีขาว

ห้องเรียนสีขาว

ห้องเรียนสีขาว

ห้องเรียนสีขาว

ห้องเรียนสีขาว

ห้องเรียนสีขาว

สถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖

ขอเป็นข้าราชการที่ดี

ขอเป็นข้าราชการที่ดี

กิจกรรมวันพ่อครอบครัว ผอ.สถิตย์ รอบจังหวัด

กิจกรรมวันพ่อครอบครัว ผอ.สถิตย์ รอบจังหวัด

กิจกรรมกฐินพระราชทาน ของสพฐ. วัดช่องลม จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมกฐินพระราชทาน ของสพฐ. วัดช่องลม จังหวัดราชบุรี

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

มีวันนี้ เพราะพี่ช่วย

มีวันนี้ เพราะพี่ช่วย

เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๗

เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๗

อบรมเขียนแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖

อบรมเขียนแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖

อบรม"ครูไทย สุขภาพดีมีแบ่งปัน" สกสค.๔ ภูมภาค

อบรม"ครูไทย สุขภาพดีมีแบ่งปัน" สกสค.๔ ภูมภาค

การพัฒนาป้องกันนก อาคาร ๔ (๑๑ ตค.๒๕๕๖)

การพัฒนาป้องกันนก อาคาร ๔ (๑๑ ตค.๒๕๕๖)

ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคาร ๔ ตลอดแนวอาคารอเนกประสงค์ ช่วงปิดภาคเรียน ๑/๒๕๕๖

ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคาร ๔ ตลอดแนวอาคารอเนกประสงค์ ช่วงปิดภาคเรียน ๑/๒๕๕๖

กัสจัง ลูกศิษย์ มอบชุดกีฬาให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

กัสจัง ลูกศิษย์ มอบชุดกีฬาให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

ศึกษาดูงานเวียดนาม

ศึกษาดูงานเวียดนาม

ศึกษาดูงานเกาะฮ่องกง- มาเก๊า ประเทศจีน

ศึกษาดูงานเกาะฮ่องกง- มาเก๊า ประเทศจีน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ(๙ สิงหาคม ๒๕๕๖)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ(๙ สิงหาคม ๒๕๕๖)

กิจกรรมอาเซียนศึกษา (๘ สิงหาคม ๒๕๕๖)

กิจกรรมอาเซียนศึกษา (๘ สิงหาคม ๒๕๕๖)

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ (๑๘ ก.ค.๒๕๕๖)

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ (๑๘ ก.ค.๒๕๕๖)

ครอบครัวรอบจังหวัด

ครอบครัวรอบจังหวัด

พระอาทิตย์ทรงกลด

พระอาทิตย์ทรงกลด

ความสุขของครอบครัว"รอบจังหวัด"

ความสุขของครอบครัว"รอบจังหวัด"

ครอบครัวภูมิใจ"นายวสิษฐ์พล รอบจังหวัด"

ครอบครัวภูมิใจ"นายวสิษฐ์พล รอบจังหวัด"

ผู้อำนวยการสถิตย์ รอบจังหวัด

ผู้อำนวยการสถิตย์  รอบจังหวัด

อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(๑๖-๑๗ ก.ค.๒๕๕๖)

อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(๑๖-๑๗ ก.ค.๒๕๕๖)

การพัฒนาสมาธิ และดูแลสุขภาพ

การพัฒนาสมาธิ และดูแลสุขภาพ

การพัฒนาสู่โรงเรียนสีขาว

การพัฒนาสู่โรงเรียนสีขาว

กีฬาเทศบาลตำบลจอมบึง

กีฬาเทศบาลตำบลจอมบึง

การพัฒนาที่ดินวางเปล่าบริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

การพัฒนาที่ดินวางเปล่าบริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์

หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

มอบทุนการศึกษาวันเด็ก"จากผู้ใหญ่ใจดี"

มอบทุนการศึกษาวันเด็ก"จากผู้ใหญ่ใจดี"

การพัฒนาศูนย์การเรียนปฐมวัย

การพัฒนาศูนย์การเรียนปฐมวัย

การพัฒนาสนามเด็กเล่นของนักเรียนปฐมวัย

การพัฒนาสนามเด็กเล่นของนักเรียนปฐมวัย

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

การพัฒนาห้องสุขาของโรงเรีน

การพัฒนาห้องสุขาของโรงเรีน

พัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียงและโรงเรียนสัขาว

พัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียงและโรงเรียนสัขาว

สร้างพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

สร้างพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

CERTIFICATE

CERTIFICATE

"หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี ๒๕๕๕" ผู้บริหารสถานศึกษา

"หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี ๒๕๕๕" ผู้บริหารสถานศึกษา

ศึกษาดูงานสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ศึกษาดูงานสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม

การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม

หลักฐานแสดงความเป็นวิชาชีพชั้นสูง

หลักฐานแสดงความเป็นวิชาชีพชั้นสูง

รำอวยพรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา วันเด็ก ปี ๒๕๕๖

รำอวยพรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา วันเด็ก ปี ๒๕๕๖

บริบทสภาพแวดล้อมโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

บริบทสภาพแวดล้อมโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖

ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖

โรงเรีียนบ้านทุ่งกระถิน"โรงเรียนในฝันของ ผอ.สถิตย์ รอบจังหวัด"

โรงเรีียนบ้านทุ่งกระถิน"โรงเรียนในฝันของ ผอ.สถิตย์ รอบจังหวัด"

บรรยากาศของโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน เดือนมิถุนายน 2555

บรรยากาศของโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน  เดือนมิถุนายน 2555

เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ในประเทศเวียดนาม( ๑-๖ ตุลาคม ๒๕๕๕)

เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ในประเทศเวียดนาม( ๑-๖ ตุลาคม ๒๕๕๕)

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยการท่องเที่ยวใน ประเทศเวียดนาม

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยการท่องเที่ยวใน ประเทศเวียดนาม

ศึกษาดูงานกรศึกษาปฐมวัย กับนักเรียนครูปฐมวัย

ศึกษาดูงานกรศึกษาปฐมวัย กับนักเรียนครูปฐมวัย

รางวัลเกียรติยศในการพัฒนาตนเองและสถานศึกษา

รางวัลเกียรติยศในการพัฒนาตนเองและสถานศึกษา

นักเรียนคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ ธนาคารออมสิบ

นักเรียนคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ ธนาคารออมสิบ

ศึกษาดูงาน สปป.ลาว (๔ -๙ ก.ย.๒๕๕๕)

ศึกษาดูงาน สปป.ลาว (๔ -๙ ก.ย.๒๕๕๕)

หลวงพระบาง สปป.ลาว คณะ ผอ.โรงเรียน สพป.รบ ๒

หลวงพระบาง สปป.ลาว คณะ ผอ.โรงเรียน สพป.รบ ๒

มหานครเซี่ยงไห่ จีน กับครอบครัว

มหานครเซี่ยงไห่ จีน กับครอบครัว

ท่องเที่ยวนครเซี่ยงไห่ จีน - เกาหลีใต้ กับครอบครัว

ท่องเที่ยวนครเซี่ยงไห่ จีน - เกาหลีใต้ กับครอบครัว

ท่องเที่ยวเวียดนามกับครอบครัว

ท่องเที่ยวเวียดนามกับครอบครัว

ท่องเที่ยวเวียดนาม

ท่องเที่ยวเวียดนาม

ศึกษาดูงาน ฮ่องกง - มาเก๊า

ศึกษาดูงาน ฮ่องกง - มาเก๊า

พักที่กุยหลิน เมืองลาว เมืองวังเวียง

พักที่กุยหลิน เมืองลาว เมืองวังเวียง

ท่องเที่ยวในหลวงพระบาง สปป.ลาว

ท่องเที่ยวในหลวงพระบาง สปป.ลาว

ออกกำลังกายบนสวนป่าหิมวันต์ อ.ภูเรีอ จ.เลย

ออกกำลังกายบนสวนป่าหิมวันต์ อ.ภูเรีอ จ.เลย

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

โครงการฟี้นฟูศีลธรรมโลก

โครงการฟี้นฟูศีลธรรมโลก

Preparation of school for World Class Standard

Preparation of school for World Class Standard

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถิตย์ รอบจังหวัด ที่ได้รับความเมตตาจากคุณครู โรงเรียนวัดบ้านหม้อ

ผลที่เกิดกับนักเรียน

1. รางวัลผู้มีความประพฤติ มีคุณธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีแก้เด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555

1.1 เด็กชายวุฒิชัย มักสิลา รางวัลผู้มีความประพฤติ มีคุณธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีแก้เด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 จาก กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

2. งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ประจำปี 2554

2.1 เด็กหญิงอรสา กรุดทอง และเด็กหญิงดวงกลม จีนโสภา ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด(ทีม 2 คน) ระดับ ป. 4-6
2.2 เด็กชายนิพนธ์ รุ่งแจ้ง เด็กชายอัชวิน สิงห์โคกกรวด และเด็กหญิงปัทมาภรณ์ โดดเครือ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ เหรียญทอง ประเภท การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-3
2.3 เด็กชายปาพจน์ เชียงหลู เด็กชายเฉลิมวุฒิ ฮวดลิ้ม และเด็กชายวุฒิชัย มักสิลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภท การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.1-3
2.4 เด็กชายพงศ์ดร ฮวดลิ้ม เด็กชายวุฒิชัย มักสิลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภท ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม. 1-3
2.5 เด็กชายภานุพงษ์ เจียมจิม ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ระดับ ม.1-3
2.6 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ธรรมสาลี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ระดับ ม.1-3
2.7 เด็กชายอดิศร คำจันทร์ เด็กหญิงสุชาดา รุ่งแจ้ง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท แต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ระดับ ป. 4-6

3. การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปี 2555 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ 3 ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2554 ประจำปี 2554

3.1 เด็กชายศุภกร สมบุญ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ประเภท ทีม 3 คน ระดับชั้นอนุบาล

3.2 เด็กหญิงสุภาพร เขียดดำ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ประเภท ทีม 3 คน ระดับชั้นอนุบาล

3.3 เด็กหญิงนันทนา เหล็กขำ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ประเภท ทีม 3 คน ระดับชั้นอนุบาล

3.4 เด็กชายอนุภาส กมเครือ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภท เดี่ยว ระดับชั้นอนุบาล

3.5 เด็กหญิงสุภารัตน์ จันทามฤต ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประเภท ทีม 3 คน ระดับชั้นอนุบาล

3.6 เด็กหญิงรัตติมา พานทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประเภท ทีม 3 คน ระดับชั้นอนุบาล

3.7 เด็กหญิงสุภารัตน์ จีนโสภา ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประเภท ทีม 3 คน ระดับชั้นอนุบาล

3.8 เด็กหญิงนิภาพร ต่วนเครือ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ประเภท ทีม 2 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

3.9 เด็กหญิงกฤษณี เล็กเปีย ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ประเภท ทีม 2 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

3.10 เด็กหญิงพรพรรณ สุดสม ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมอ่านออกเสียง และจับใจความสำคัญ ประเภท เดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

3.11 เด็กหญิงเบญจา รุ่งแจ้ง ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมอ่านออกเสียง และจับใจความสำคัญ ประเภท เดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

3.12 เด็กชายวฤทธิ์ เหล็กขำ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเรียงความและคัดลายมือ ประเภท เดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

3.13 เด็กหญิงณัฐพร พรประสาทสุข ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ประเภท เดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

3.14 เด็กหญิงกาญจนา อยู่หน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ประเภท เดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

3.15 เด็กชายอดิศร คำจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง(กลอนสี่) ประเภท ทีม 2 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

3.16 เด็กหญิงสุชาดา รุ่งแจ้ง ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง(กลอนสี่) ประเภท ทีม 2 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

3.17 เด็กหญิงเทียนทิพย์ สุดฮะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเครื่องดนตรีไทย(ซอด้วง) ประเภท เดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

3.18 เด็กหญิงดวงกลม จีนโสภา ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภท ทีม 2 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

3.19 เด็กหญิงอรศา กรุดทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภท ทีม 2 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

3.20 เด็กชายธีรเทพ ต่วนเครือ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมคิดเลขเร็ว ประเภท เดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

3.21 เด็กหญิงเนตรนภา บริบรูณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิศาสตร์ ประเภท เดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

3.22 เด็กหญิงน้ำฝน สารสุข ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภท เดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

3.23 เด็กหญิงณัฐนรี อู่เฉย ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม Spelling Bee ประเภท เดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

3.24 เด็กชายปัญญา เอี่ยมแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมคิดเลขเร็ว ประเภท เดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

การแข่งขันกีฬานักเรียน จังหวัดราชบุรึ ระดับเขตพื้นที่ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ประจำปี 2554

1. เด็กหญิงณัฐนารี อู่เฉย เด็กหญิงปาริชาติ เข้มแข็ง และเด็กหญิงธิดารัตน์ ทั้งศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง ระดับประถมศึกษา

2. เด็กชายสุพศิน พาหา ชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภท ชายเดี่ยว ระดับประถมศึกษา

3. เด็กหญิงธิดารัตน์ ทั้งศรี เด็กชายสุพศิน พาหา ชนะเลิศกีฬาเปตอง ประเภท คู่ผสม ระดับประถมศึกษา

4. เด็กชายปัญญา เอี่ยมแก้ว เด็กชายจิรยุทธ คงเพิ่ม เด็กชายสุพศิน พาหา ชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภททีมชาย ระดับประถมศึกษา

5. เด็กชายปัญญา เอี่ยมแก้ว เด็กชานสุพศิน พาหา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาเปตอง ประเภทชายคู่ ระดับประถมศึกษา

ผลที่เกิดกับครู

การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา

นางสาวรติพร สุภิรัตน์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลลากรทางการศึกษา(สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการเสริมสร้างศึลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2553

นางพรทนา จิรพฤฒิศิริ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรกิจกรรมการบันทึกความเป็นครูดี ได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 28 วัน (หรือ 30 วัน) จาก คุรุสภา

การพัฒนาตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นางฉวีวรรณ ยอดดี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรครูดีเด่น ด้านการพัฒนาตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2553 ของ เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแห่งประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่วิถีพอเพียง ประจำปี 2554

นางพรทนา จิรพฤฒิศิริ ได้รับเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบคุณธรรมนำความรู้สู่วิถีพอเพียง ของโรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)

นางสาวบุษยา ศรัทธาวาณิชย์ ได้รับเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบคุณธรรมนำความรู้สู่วิถีพอเพียง ของโรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)

โครงการคนดีศรีบ้านหม้อ ประจำปี 2554

นางสาวบุษยา ศรัทธาวาณิชย์ ได้รับเกียรติบัตรบุคคลดีเด่นในสายตาผู้บริหาร เพื่อนครู นักเรียนและผู้ปกครอง ของโรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)

นางพรทนา จิรพฤฒิศิริ ได้รับเกียรติบัตรบุคคลดีเด่นในสายตาผู้บริหาร เพื่อนครู นักเรียนและผู้ปกครอง ของโรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)

การแข่งขันกีฬานักเรียน จังหวัดราชบุรึ ระดับเขตพื้นที่ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ประจำปี 2554

นางพิศวาส ชลวิถี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรผูฝึกสอนนักเรียน ชนะเลิศกีฬาเปตอง คู่ผสม ระดับประถมศึกษา การแข่งขันกีฬานักเรียน จังหวัดราชบุรึ ระดับเขตพื้นที่ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ประจำปี 2554

รางวัลจากคุรุสภา รางวัลเข้าร่วมกิจกรรมบันทึกความเป็นครูดี อย่างต่อเนื่อง รวม 84 วัน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2554

1. นางสาวรติพร สุภิรัตน์

2. นางกนกวรรณ เล็บครุฑ

3. นางบานเย็น กมเครือ

4. นางสาวตะวัน ใจศักดิ์

5. นางพรทนา จิรพฤฒิศิริ

6. นางสาวบุษยา ศรัทธาวาณิชย์

7. นางสาวกรองทอง เงินประดับ

รางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2554 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

1. นายสถิตย์ รอบจังหวัด ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

2. นางสาวรติพร สุภิรัตน์ ประเภท ครูดีเด่น

3. นางกนกวรรณ เล็บครุฑ ประเภท ครูดีเด่น

4. นางบานเย็น กมเครือ ประเภท ครูดีเด่น

5. นางสาวตะวัน ใจศักดิ์ ประเภท ครูดีเด่น

6. นางพรทนา จิรพฤฒิศิริ ประเภท ครูดีเด่น

7. นางสาวบุษยา ศรัทธาวาณิชย์ ประเภท ครูดีเด่น

8. นางสาวกรองทอง เงินประดับ ประเภท ครูดีเด่น
9. นางกิตติยา อั่นเท่ห์ ประเภท ครูดีเด่น
10. นางวนิดา แย้มวัน ประเภท ครูดีเด่น
11. นางกรรณิกา สัจธรรม ประเภท ครูดีเด่น
12. นางกรรณิการ์ โพธเดชขจร ประเภท ครูดีเด่น
13. นางณัฐนิสภ์ ทองกันยา ประเภท ครูดีเด่น
14. นายสุชาติ สุทธิโพธิพงษ์ ประเภท ครูดีเด่น
15. นางฉวีวรรณ ยอดดี ประเภท ครูดีเด่น
16. นางสาวลักขณา โพธเดชขจร ประเภท ครูดีเด่น
17. นางพิศวาส ชลวิถี ประเภท ครูดีเด่น
18. นางนกเล็ก ตรีพลี ประเภท ลูกจ้างดีเด่น
19. นางสาววรรณรัตน์ ซังเยี่ยว ประเภท ลูกจ้างดีเด่น

ครูต้นแบบ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวบุษยา ศรัทธาวาณิชย์

ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการการอ่านกับการจัดการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีงบประมาณ 2554 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

นางพิศวาส ชลวิถี
รางวัลครูสอนดี โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ ยกย่องเชิดชู"ครูสอนดี" พ.ศ.2554 ของ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

นางพรทนา จิรพฤฒิศิริ

โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่วิถีพอเพียง ประจำปี 2555

นางฉวีวรรณ ยอดดี ได้รับเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบคุณธรรมนำความรู้สู่วิถีพอเพียง ของโรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)

โครงการคนดีศรีบ้านหม้อ ประจำปี 2555

นางฉวีวรรณ ยอดดี ได้รับเกียรติบัตรบุคคลดีเด่นในสายตาผู้บริหาร เพื่อนครู นักเรียนและผู้ปกครอง ของโรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)

รางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2555 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

1. นายสถิตย์ รอบจังหวัด ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

2. นางสาวรติพร สุภิรัตน์ ประเภท ครูดีเด่น

3. นางกนกวรรณ เล็บครุฑ ประเภท ครูดีเด่น

4. นางบานเย็น กมเครือ ประเภท ครูดีเด่น

5. นางสาวตะวัน ใจศักดิ์ ประเภท ครูดีเด่น

6. นางพรทนา จิรพฤฒิศิริ ประเภท ครูดีเด่น

7. นางสาวบุษยา ศรัทธาวาณิชย์ ประเภท ครูดีเด่น

8. นางสาวกรองทอง เงินประดับ ประเภท ครูดีเด่น
9. นางกิตติยา อั่นเท่ห์ ประเภท ครูดีเด่น
10. นางวนิดา แย้มวัน ประเภท ครูดีเด่น
11. นางกรรณิกา สัจธรรม ประเภท ครูดีเด่น
12. นางกรรณิการ์ โพธเดชขจร ประเภท ครูดีเด่น
13. นางณัฐนิสภ์ ทองกันยา ประเภท ครูดีเด่น
14. นายสุชาติ สุทธิโพธิพงษ์ ประเภท ครูดีเด่น
15. นางฉวีวรรณ ยอดดี ประเภท ครูดีเด่น
16. นางสาวลักขณา โพธเดชขจร ประเภท ครูดีเด่น
17. นางจิตราวดี วังกานนท์ ประเภท ครูดีเด่น
18. นางนกเล็ก ตรีพลี ประเภท ลูกจ้างดีเด่น
19. นางสาววรรณรัตน์ ซังเยี่ยว ประเภท ลูกจ้างดีเด่น

ได้รับการประกาศจากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 เพื่อรับรางวัลโครงการหนึ่งแสนครูดี สายครูผู้สอน ประจำปี 2555
1. นางสาวบุษยา ศรัทธาวาณิชย์
2. นางฉวีวรรณ ยอดดี
3. นางพรทนา จิรพฤฒิศิริ

ผลที่เกิดกับสถานศึกษา

1. ได้รับเกียรติบัตรคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2553 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

2. ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่เป็นผลการปฏิบัติที่ดี

(good practice) ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านปีงบประมาณ 2554 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

3. ได้รับการจัดสรรโควต้าเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)กรณีโรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียน 10 อันดับแรก ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
4. ได้รับชุดเครื่องเคลือบดินเผารูปมดเอนกประสงค์เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนอ่อนหวาน ประจำปี 2554 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

5. ได้รับเกียรติบัตรส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดีเด่น โครงการส่งเสริมกิจกรรมดีศรีโพธาสัมพันธ์ ประจำปี 2555

6. ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมตามโครงการสนับสนุนความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์สู่ชมชุน จังหวัดราชบุรี ปี 2554

7. ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2554 ระดับจังหวัด โดยสโมสรไลออนส์พื้นที่ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

8. ได้รับถ้วยรางวัล คะแนนรวมกีฬาเปตอง ระดับประถมศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี ประจำปี 2554

9. ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมจัดขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ 3 ประจำปี 2554

10. ได้รับเกียรติบัตรให้การสนับสนุนการอบรมเยาวชนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อความมั่นคงค่ายกล้านำ รุ่นที่ 28 (ภาคกลาง) ภายใต้ โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง โดยเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2554 ณ ศูนย์ปฏิบัติการและเผยแพร่กิจการลูกเสือแห่งชาติ ของ กองบัญชาการกองทัพไทย

11. ได้รับใบสำคัญ ที่มีส่วนร่วมกิจกรรมเยาวชน ผ้าของเรา บ้านของเรา ประจำปี 2554 ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

12. ได้รับวุฒิบัตร การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนของครู ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2554 ของ ศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

13. ได้รับใบอนุโมทนาบัตร การบริจาคเงินร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างอาคารหอประชุมและพัฒนางานการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

14. ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2555 ของ สถาบันมาตรฐานการศึกษา แม็ค (ESO)

15. ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมถวายการต้อนรับพระธุดงค์ ในโครงการธุดงค์ธรรมชัย เพื่อฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน ของชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหามังคลาจรรย์

16. ได้รับเกียรติบัตรร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโครงการสร้างภูมิและป้องกันปัญหายาเสพตืดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ 3

17. ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬา จัดโดย ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรีการแข่งขันมหกรรมกีฬารวมพลคน ๓ วัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ผลที่เกิดกับ ผอ.สถิตย์ รอบจังหวัด

1. ได้รับเกียรติบัตรบุคคลดีเด่น ประจำปี 2553 ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

2. ได้รับเกียรติบัตรบุคคลดีเด่น ประจำปี 2554 ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

3. ได้รับเกียรติบัตรบุคคลดีเด่น ประจำปี 2555 ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

4. ได้รับเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2554 ประเภท ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนดีเด่น ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

5. ได้รับเกียรติบัตรบุคคลดีเด่นในการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ 3

6. ได้รับเกียรติบัตรวิทยากรการพัฒนาเพื่อให้มีและก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

7. ได้รับเกียรติบัตรร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโครงการสร้างภูมิและป้องกันปัญหายาเสพตืดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ 3

8. ได้รับเกียรติบัตรปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขพุทธบูชา 2,600 ปี ปีแห่งการตรัสรู้ ในระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2555 ของวัดหนองตาเนิน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

9. ได้รับเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2555 ของสำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

10. ได้รับการประกาศจากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 เพื่อรับรางวัลโครงการหนึ่งแสนครูดี สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2555

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

อัตราค่าธรรมเนียมของคุรุสภา ใบประกอบวิชาชีพ

1, ค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฉบับละ 600 บาท
2. ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งละ 200 บาท
3. ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับละ 300 บาท
4. ค่าหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพ ฉบับละ 400 บาท
5. ค่าใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 200 บาท


วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ติว pat 5 วิชาชีพครู

ตำแหน่งผู้มีหน้าที่สอน
1.ครูผู้ช่วย(ต้องอบรมเข้ม 2ปี ก่อนบรรจุเป็นครู) (มีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)
2.ครู(มีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)
3.อาจารย์(มีในสถาบันอุดมศึกษา)
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์(มีในสถาบันอุดมศึกษา)
5.รองศาสตราจารย์(มีในสถาบันอุดมศึกษา)
6.ศาสตราจารย์(มีในสถาบันอุดมศึกษา)
ครูมี 4 วิทยฐานะ คือ
1.ชำนาญการ(เงินตำแหน่ง 3500 บาท) หรือ ค.ศ.2
2.ชำนาญการพิเศษ(เงินตำแหน่ง 5600 บาท x 2)หรือ ค.ศ.3
3.เชี่ยวชาญ(เงินตำแหน่ง 9900 บาท x2) หรือ ค.ศ.4
4.เชี่ยวชาญพิเศษ(เงินตำแหน่ง 13000บาทx2)หรือ ค.ศ.5
เป็นครูได้อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ อายุไม่ต่ำกว่า 20ปี ใบประกอบวิชาชีพมีอายุ 5ปี ต่อครั้งแรก 500 บาท ต่อครั้งต่อไป 200 บาท
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2545 เป็นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย
มี 9 หมวด 78 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล 2542 นายชวน 2545 พตท.ทักษิณ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู มี 9 ข้อ ออกโดยคุรุสภา
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษา นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช
ปลัดกระทรวงศึกษา นาย
เลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-2561) มุ่งเน้น “ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ”
ปฏิรูปการศึกษาเร่งด่วนของกระทรวงศึกษา 4ประการ 1)คนไทยยุคใหม่ 2)ครูยุคใหม่ 3)สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ 4)การบริหารจัดการใหม่
ห้องสมุด 3 ดี คือ หนังสือดี บรรยากาศดี บรรณารักษ์ดี
3 ดี คือ DEMOCRACYประชาธิปไตย DECENCYคุณธรรม จริยธรรม DRUG –FREEยาเสพติด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจุบัน 2551 จะใช้ครบทุกชั้นเรียน ปี 2555
การจัดการศึกษา มี 3 รูปแบบ คือ ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยการศึกษา มี 2 ระดับ คือ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ ระดับอุดมศึกษา
หลักสูตรใหม่ 2551 ยกเลิก ช่วงชั้นที่ 1-4 เป็น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
การแบ่งกลุ่มสาระออกเป็น 8กลุ่มสาระ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี –ยุวกาชาด)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การศึกษาก่อนอุดมศึกษา
เรียนฟรี 15ปี อย่างมีคุณภาพ คือ ฟรี ตั้งแต่อนุบาล ถึง ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
การศึกษาภาคบังคับ นักเรียนจะต้องเข้าเรียนเมื่ออายุย่างเข้าปีที่ 7 ปี จนถึง 16ปี หรืออยู่ในการศึกษา 9 ปี หรือจบ ม. ต้นแล้ว
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 5 รายการ คือ
1. ค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สมศ. เริ่มประเมินภายนอก รอบ 3 เดือนมิถุนายน 2554 ใน 7 มาตรฐาน คือ
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
4. ผู้เรียนมีความสามาถในการคิดเป็น
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร
6. ด้านการบริหารและการพัฒนา
7. ด้านประเมินและพัฒนาคุณภาพภายใน
หมายเหตุ หลักฐานย้อนหลัง 3 ปี
แยกประถม -มัธยม ต้องแก้ไขกฏหมาย 3 ฉบับ คือ
1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)2545
2. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
3. พรบ.ระเบียบข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547


วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ข้อสอบสิทธิคุ้มครองผู้บริโภค(เฉลยให้แล้ว ครับ)

๑. ผู้บริโภคมีสิทธิคืนสินค้าได้ภายใน ๓ วันทำการหลังซื้อ พร้อมหลักฐานการซื้อ เป็นการใช้สิทธิผู้บริโภค ตามข้อใด
ก. สิทธิในการเลือกหาสินค้า
ข. สิทธิในความปลอดภัย
ค. สิทธิในความเป็นธรรมการทำสัญญา
ง. สิทธิชดเชยความเสียหาย

๒. ข้อความใดแสดงถึงการเป็นผู้บริโภคที่ดี และมีส่วนช่วยเหลือประเทศชาติ
ก. ซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
ข. ซื้อสินค้าที่ผลิตโดยคนไทยที่มีคุณภาพดี
ค. ซื้อสินค้าที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยที่มีราคาถูก
ง. ซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ตรงใจผู้ใช้และได้คุณภาพมาตรฐาน

๓. ข้อใดกล่าวผิดในเรื่องสิทธิผู้บริโภค
ก. รังสันต์ถูกบังคับซื้อข้าวสารในราคาสูงกว่าท้องตลาด
ข. วันทนีซื้ออาหารกระป๋องที่มีฉลากและได้มาตรฐาน
ค. นันทาศิริได้รับการชดเชยค่าเสียหายจากการซื้อสินค้า
ง. สุภางค์ทำสัญญาซื้อขายบ้านตามกฏหมาย

๔. ข้อความใดบนฉลากของสินค้าที่ไม่จำเป็นต้องระบุ
ก. คำเตือน
ข. ชื่อสินค้า
ค. วิธีการผลิต
ง. ชนิดของสินค้า

๕. สินค้าชนิดใดควรซื้อมารับประทาน
ก. ปูม้าดอง
ข. นมยูเอชทีกล่องบุบบวม
ค. น้ำปลาฉลากเลอะเลือน
ง. ปลากระป๋องมีฉลากครบถ้วน

๖. แหล่งข้อมูลใดที่น่าเชื่อถือมากที่สุดสำหรับผู้บริโภค
ก. โฆษณา
ข. พนักงานขาย
ค. ผู้บริหารของบริษัท
ง. ฉลากสินค้า

๗. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของฉลากสินค้า
ก. สิ่งอื่นใดที่ทำให้ปรากฏข้อความเกี่ยวกับสินค้า
ข. เอกสารหรือคู่มือสำหรับใช้ประกอบสินค้า
ค. ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า
ง. ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้า

๘. หน่วยงานใดที่ทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคได้กว้างขวางมากที่สุด
ก. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ข. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ค. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด
ง. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

๙. คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีผู้ใดเป็นประธานกรรมการ
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๐. วันคุ้มครองผู้บริโภคตรงกับวันใดของทุกปี
ก. ๓๐ มีนาคม
ข. ๓๐ เมษายน
ค. ๓๐ พฤษภาคม
ง. ๓๐ มิถุนายน

๑๑. นางสาวเตือนใจได้ไปซื้อรถยนต์ป้ายแดงจากบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่ง เมื่อใช้ไปได้ ๒- ๓ สัปดาห์ ปรากฏว่ารถยนต์เสียต้องซ่อมหลายครั้ง และได้ติดต่อบริษัทแต่ไม่ได้รับการแก้ไข นักเรียนคิดว่า นางสาวเตือนใจควรได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านใด
ก. สิทธิในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
ข. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
ค. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
ง. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา

๑๒. ฉลากสินค้า มีความสำคัญอย่างไร
ก. เลือกซื้อสินค้าได้ตามยี่ห้อที่ต้องการ
ข. รู้รายละเอียดของสินค้านั้น
ค. ให้ผู้อื่นสามารถซื้อสินค้าแทนได้
ง. ทำให้สินค้ามีความสวยงาม

๑๓. เมื่อผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้เครื่องสำอาง และต้องการเรียกร้องขอรับการชดเชย ความเสียหายควรร้องเรียนที่หน่วยงานใด
ก. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ข. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ค. สำนักนายกรัฐมนตรี
ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๑๔. ข้อความที่ไม่ควรใช้ในการโฆษณาสินค้า
ก. ข้อความเกินความจริง
ข. ส่งผลกระทบให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวัฒนธรรมของชาติ
ค. ข้อความอ้างอิงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
ง. ถูกทุกข้อ

๑๕. การตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคเพื่อซื้อขายสินค้าคือ
ก. บัตรเครดิต
ข. บัตรเบิกถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
ค. สัญญา
ง. ฉลากสินค้าและใบโฆษณาสินค้า

๑๖. การทำสัญญาจะสิ้นสุดเมื่อใด
ก. คู่สัญญาเสียชีวิต
ข. สัญญาสูญหาย
ค. คู่สัญญาฉีกสัญญาทิ้ง
ง. ข้อความในสัญญาชำรุด ขาดหาย

๑๗. ข้อระวังในการเลือกซื้อของเล่น ควรคำนึงในเรื่องใดมากที่สุด
ก. มีฉลากชัดเจน
ข. ไม่เป็นอันตราย
ค. มีของแถม
ง. ราคาถูก

๑๘. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีความสำคัญอย่างไร
ก. ให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้บริโภค
ข. คุ้มครองอันตรายให้แก่ผู้บริโภค
ค. จับกุมผู้กระทำผิดที่ทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย
ง. รักษาสิทธิผู้บริโภค

๑๙. ผู้บริโภคสามารถรับแบบคำร้องของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ที่ใด
ก. ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
ข. ธนาคารกรุงเทพ
ค. ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
ง. สถานีตำรวจทุกแห่ง

๒๐. ถ้านักเรียนจะร้องเรียนเกี่ยวกับอาหารและยา จะส่งเรื่องร้องเรียนไปที่หน่วยงานใด
ก. สำนักงานแพทยสภา
ข. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ค. กรมการค้าภายใน
ง. ศูนย์ร้องเรียน กทม.

๒๑. การปกป้องสิทธิผู้บริโภคเป็นหน้าที่ของผู้ใด
ก. นักเรียน
ข. บิดา - มารดา
ค. ข้าราชการ
ง. ผู้บริโภคทุกคน

๒๒. สาเหตุสำคัญในการรักษาคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคคือข้อใด
ก. ทวงสิทธิของตน
ข. ให้รู้ว่าเรามีสิทธิในการบริโภค
ค. ให้เจ้าของธุรกิจเกิดความยำเกรง
ง. ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมระหว่างเจ้าของธุรกิจกับผู้บริโภค

๒๓. เมื่อเรารู้ตัวว่าเราถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภค เราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก. แจ้งความต่อสถานีตำรวจ
ข. แจ้งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ค. ร้องเรียนคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด
ง. แจ้งกรมการค้าภายใน

๒๔. เมื่อบิดาของนักเรียนซื้อรถยนต์ไปใช้ ปรากฏว่า รถยนต์ของบิดามีปัญหาเรื่องคันเร่งทำงานไม่ปกติ ครอบครัวของนักเรียนได้ไปติดต่อผู้ขาย แต่ผู้ขายปฏิเสธความรับผิดชอบ นักเรียนในฐานะเป็นสมาชิก คนหนึ่งของครอบครัวจะแนะนำได้อย่างไร
ก. ยอมเสียเงินซื้อรถคันใหม่
ข. เสียเงินซ่อมแซมเอง
ค. ทุบรถทั้งคัน
ง. ร้องเรียนคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

๒๕. สินค้าในข้อใดสามารถเรียกร้องขอค่าชดเชยได้
ก. ซื้อรองเท้ามาใช้แล้วส้นรองเท้าหลุด
ข. พัดลมซื้อมาใหม่ ๆ เสียบปลั๊กแล้วซ็อต
ค. สั่งอาหารมารับประทานไม่อร่อย
ง. นำอาหารใส่จานเมลามีนอุ่นในเตาไมโครเวฟแล้วจานแตก

๒๖. ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ข้อใดถือว่าไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
ก. ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
ข. ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฏหมายหรือศิลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรม
ค. ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าว

๒๗. การขายตรงหมายถึงข้อใด
ก. การขายสินค้าตามร้านค้าปกติ
ข. การขายสินค้าที่ผู้ขายนำไปขายถึงบ้าน
ค. การขายสินค้าที่ผู้ซื้อไปหาซื้อโดยตรงจากผู้ขาย
ง. ถูกทุกข้อ

๒๘. การขายตรงแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. ๑ ประเภท
ข. ๒ ประเภท
ค. ๓ ประเภท
ง. ๔ ประเภท

๒๙. ข้อใดคือลักษณะการขายตรง
ก. สมศรีซื้อยาสระผมจากร้านค้าในหมู่บ้าน
ข. สมชายนำกรมธรรม์ประกันภัยไปขายให้ดำริ
ค. วารีนำเครื่องกรองน้ำมาขายให้สมศักดิ์ที่บ้าน
ง. ข้อ ก. และ ค. ถูก

๓๐. ใบเสร็จรับเงินมีประโยชน์ต่อผู้ซื้อหรือผู้บริโภคอย่างไร
ก. ลดหย่อนภาษี
ข. เปรียบเทียบราคาสินค้า
ค. การเปลี่ยนสินค้า
ง. ส่งชิงโชค

๓๑. ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงต้องจดทะเบียนกับหน่วยงานใด
ก. อย.
ข. สมอ.
ค. อำเภอ,จังหวัด
ง. สคบ.

๓๒. การขายตรงที่ถูกต้องตามกฏหมายต้องมีการขายสินค้าผ่านใคร
ก. ไม่ต้องผ่านใคร
ข. ผู้จำหน่ายอิสระ
ค. ร้านค้าตัวแทน
ง. ผู้ที่เคยบริโภค

๓๓.เหตุใดต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภค
ก. เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรมจากการซื้อหรือใช้สินค้าและบริการ
ข. เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสซื้อสินค้าราคาถูก
ค. เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจในการบริโภค
ง. เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย

๓๔.สมศรีซื้อถุงพลาสติกบรรจุอาหารและระบุไว้ที่หน้าห่อว่าบรรจุ ๑๐๐ ใบ เมื่อเปิดออกนับพบว่ามีเพียง ๖๕ ใบ กรณีนี้สมศรีถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. ไม่ เพราะอาจเกิดจากความผิดพลาดในการบรรจุหีบห่อ
ข. ไม่ เพราะไม่สามารถหาหลักฐานยืนยันได้
ค. ถูกละเมิดสิทธิ เพราะปริมาณสินค้าไม่ตรงกับจำนวนที่ระบุไว้หน้าที่หีบห่อ
ง. ถูกละเมิดสิทธิ เพราะสมศรีไม่ได้สินค้าตามความพอใจ

๓๕. ข้อใดเป็นสินค้าอันตรายที่ต้องระบุข้อความในฉลากเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเตือน
ก. ลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจน
ข. เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า
ค. เครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อน
ง. ถูกทุกข้อ

๓๖. นายสมขายอยู่จังหวัดนครราชสีมาโดนละเมิดสิทธิจากการซื้อรถยนต์ ต้องการร้องเรียนด้วยตนเอง จะต้องไปที่ใด
ก. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด
ข. กระทรวงยุติธรรม
ค. กระทรวงอุตสาหกรรม
ง. สถานีตำรวจ

๓๗. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิต
ก. ผู้ใช้บัตรเครดิตสามารถบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้
ข. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการใช้บัตรเครดิตไม่ต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้า
ค. ผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งใบแจ้งรายการใช้บัตรให้ผู้บริโภคทราบก่อนถึงกำหนดชำระไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน
ง. ผู้ประกอบธุรกิจต้องคำนวณดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมกันเป็น อัตราร้อยละต่อปีให้ผู้บริโภคทราบ

๓๘. การขายแบบขายตรงผู้บริโภคมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหลังตกลงซื้อขายได้ภายในกี่วัน
ก. ๗ วัน
ข. ๑๕ วัน
ค. ๒๐ วัน
ง. ๓๐ วัน

๓๙. ธุรกิจประเภทใดเป็นธุรกิจประเภทควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน
ก. ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์
ข. ธุรกิจขายห้องชุด
ค. ธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่เรียกเก็บเงินประกันถังก๊าซหุงต้ม
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.

๔๐. ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้เมื่อผู้เช่าซื้อไม่ชำระเงิน กี่งวด
ก. ๓ งวดติดต่อกัน
ข. ๕ งวดติดต่อกัน
ค. ๗ งวดติดต่อกัน
ง. ๙ งวดติดต่อกัน

๔๑. ข้อความใดที่ผู้โฆษณาควรหลีกเลี่ยงในการนำมาใช้ประกอบข้อความโฆษณา
ก. ที่สุด
ข. แห่งแรก
ค. ๑๐๐ %
ง. ถูกทุกข้อ

๔๒. การโฆษณาเครื่องออกกำลังกายซึ่งมีข้อความระบุว่า “สามารถทำให้รูปร่างกระชับได้สัดส่วน ภายใน ๑ สัปดาห์” น่าจะเข้าข่ายเป็นข้อความประเภทใด
ก. ข้อความที่สนับสนุนให้มีการกระทำผิดกฏหมาย
ข. ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
ค. ข้อความที่เสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
ง. ข้อความที่สนับสนุนให้มีการกระทำผิดศีลธรรม

๔๓. การโฆษณาขายสินค้าโดยมีการให้ของแถมต้องระบุข้อความใดบ้าง
ก. ประเภทหรือชนิดของแถม
ข. มูลค่าของของแถม
ค. หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการให้ของแถม
ง. ถูกทุกข้อ

๔๔. ถ้านักเรียนมีปัญหาจากการซื้อสินค้าหรือบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนหมายเลขใด
ก. ๑๑๖๖
ข. ๑๑๓๗
ค. ๑๙๑
ง. ๑๒๓๔

๔๕. ราคาทองรูปพรรณที่ผู้จำหน่ายต้องแสดงให้ผู้บริโภคทราบ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองคำประกาศในแต่ละวัน
ข. ราคาค่าแรงหรือค่ากำเหน็จ
ค. ราคาทองคำแท่งตามที่สมาคมค้าทองคำประกาศในแต่ละวัน
ง. ถูกทุกข้อ

๔๖. ลักษณะของข้อความในฉลากสินค้าต้องมีขนาดเท่าใด
ก. สามารถเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจน
ข. ๓ ซม.
ค. ๒ ซม.
ง. ๑ ซม.

๔๗. สินค้าประเภทใดบ้างเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ
ก. สินค้าส่งออกเพื่อขาย
ข. สินค้านำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
ค. สินค้าที่ผลิตเพื่อขายโดยโรงงานตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน
ง. ข้อ ข. และ ข้อ ค. ถูก

๔๘. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ก. จับกุมผู้กระทำผิด
ข. รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
ค. เผยแพร่ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ง. ติดตามสอดส่องพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค

๔๙. หน่วยงานใดที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินคดีแทนผู้บริโภคได้
ก. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ข. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ค. กรมการค้าภายใน
ง. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๕๐. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านใดที่ไม่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ก. ด้านการโฆษณา
ข. ด้านฉลาก
ค. ด้านอุตสาหกรรม
ง. ด้านสัญญา

**********************

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ


สุขภาพแข็งแรง หมายถึงอะไร
คนทั่วไปจะนึกถึงภาพของผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ดังนี้
1. ไม่เหนื่อยง่าย หรือไม่เหนื่อยเลย เวลาลุกขึ้นยืนไม่รู้สึกหน้ามืด ใจสั่น หรือไม่เป็นลมง่าย หมายถึง
สุขภาพของปอดและหัวใจ
2. มีรูปร่างได้สัดส่วน ไม่อ้วนเกินไป ไม่ผอมเกินไป กล้ามเนื้อแข็งแรงไม่ลีบ
3. มีผิวพรรณงาม มีเลือดฝาด เต่งตึง ไม่เหี่ยวย่น ไม่บวม ไม่ซีด
4. ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคตับ โรคเส้นโลหิตหัวใจตีบ

จะทราบได้อย่างไรว่าหัวใจแข็งแรงหรือไม่
มีวิธีง่าย ๆ เป็นเครื่องชี้ความแข็งแรงของหัวใจ คือการจับชีพจรขณะพัก (ดีที่สุด คือ ตอนตื่นนอน)
* สำหรับผู้ชายวัยหนุ่ม ชีพจรควรจะอยู่ระหว่าง 60-70 ครั้ง/นาที
* สำหรับผู้หญิงวัยสาว ชีพจรควรจะอยู่ระหว่าง 65-75 ครั้ง/นาที
* ในผู้สูงอายุทั้ง 2 เพศ ชีพจรจะสูงกว่านี้ โดยที่ผู้ชายไม่ควรเกิน 75 ครั้ง/นาที และผู้หญิงไม่ควรเกิน 80 ครั้ง/นาที

อาการเกิดหน้ามืดง่ายเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถเกิดจากอะไร
เกิดจากสมรรถภาพของ “หัวใจและหลอดเลือด” ไม่ดีเท่าที่ควร และปฏิกิริยาตอบโต้การเปลี่ยนแปลงอิริยาบถไม่ฉับไวพอ
โดยทั่วไปเลือดจากเส้นเลือดดำ ของร่างกายจะถูกถ่ายเทสู่หัวใจด้านขวา จากนั้นจะถูกส่งไปยังปอดเพื่อฟอกให้เป็นเลือดแดง แล้วจึงไหลวนกลับเข้าสู่หัวในด้านซ้าย สุดท้ายจะถูกส่งไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ขณะที่เปลี่ยนอิริยาบถ จากนอนเป็นยืน หรือนั่งเป็นยืนโดยเร็ว เลือดจะตกไปอยู่ที่ส่วนล่าง ๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะขอทั้ง 2 ข้าง จำนวนเลือดดำที่จะกลับสู่หัวใจจึงน้อยลง ในขณะเดียวกัน ถ้าปฏิกิริยาโต้ตอบของหัวใจช้าไม่สามารถบีบตัวให้แรงขึ้นได้ทันที ความดันเลือดก็จะไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงสมองซึ่งอยู่สูงสุดในขณะนั้นได้ จึงทำให้เกิดอาการหน้ามืดคล้ายจะเป็นลม
ถ้าได้ออกกำลังกายเป็นประจำ หลอดเลือดดำบริเวณขามีแรงบีบไล่เลือดหลับสู่หัวใจได้มากขึ้น หัวใจเองสามารถโต้ตอบ โดยบีบตัวเร่งขึ้นได้โดยฉับพลัน อาการหน้ามืดก็จะค่อย ๆ น้อยลงจนหายไปได้

อาการเหนื่อยง่ายเกิดขึ้นได้อย่างไร
อาการเหนื่อยเกิดขึ้นได้เพราะ ขณะที่ร่างกายต้องการออกซิเจนมากขึ้น ปอดหัวใจต้องทำงานมากขึ้น โดยหายใจเร็วขึ้น และหัวใจจะเต้นเร็วขึ้น ยิ่งร่างกายไม่แข็งแรงสุขภาพไม่ดี ชีพจรขณะพักเต้นเร็วอยู่แล้ว เมื่อร่างกายต้องการออกซิเจนมากขึ้น หัวใจจึงต้องเต้นเร็วขึ้นอีกมาก ทำให้ใจสั่นพร้อมทั้งหายใจเร็วขึ้นจนหอบถี่ อาการเหนื่อยหอบนี้จึงเกิดขึ้นได้ง่าย

ทำอย่างไรจึงจะไม่เหนื่อยง่าย
ต้อง “ออกกำลังกายแบบแอโรบิกขั้นพื้นฐาน” เป็นประจำ อย่างน้อยวันเว้นวันจะทำให้ร่างกายแข็งแรง หัวใจและหลอดเลือดแข็งแรง ความต้องการออกซิเจนของร่างกายลดลง ทำให้อาการเหนื่อยง่ายลดลง และหายไปได้
นอกจากนี้ การออกกำลังกายแบบแอโรบิกขั้นพื้นฐาน ยังเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วย โดยช่วยป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน และช่วยลดความแก่ ฯลฯ

การออกกำลังกายแบบแอโรบิก คืออะไร
ประกอบด้วย
1. ต้องมีการเคลื่อนไหวมากๆ แต่จะต้องออกแรงไม่เกิน 60 %
การออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวมาก การใช้น้ำตาล, ไขมันและออกซิเจนเป็นพลังงาน ซึ่งต้องอาศัยการทำงานของปอดและหัวใจ เมื่อหัวใจทำงานมากขึ้น ก็เท่ากับเป็นการบังคับกล้ามเนื้อหัวใจออกกำลังกายอีกต่อเนื่อง
2. ต้องออกกำลังกายเป็นจังหวะ มีจังหวะ หมายถึง กล้ามเนื้อหดตัวสลับกับคลายตัว เพราะการหดตัว
กล้ามเนื้อก็จะบีบเส้นเลือดที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อนั้นไว้เลือดเข้าไปในกล้ามเนื้อนั้นไม่ได้ แต่ขณะกล้ามเนื้อคลายตัวเส้นเลือดใหญ่ไม่ถูกบีบเลือดสามารถไหลเข้าไปในกล้ามเนื้อ นำน้ำตาล ไขมัน และออกซิเจนไปให้กล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อนั้นจึงมีพลังงานออกกำลังกายไปได้เรื่อย ๆ
3. ต้องออกกำลังติดต่อกันเกิน 3 นาทีขึ้นไป เพราะ 3 นาทีแรกจะใช้พลังงานแบบแอนแอโรบิก จากนาทีที่ 3 ขึ้นไป จึงจะเป็นการใช้พลังงานแบบแอโรบิกความต่อเนื่องจะต้องไม่น้อยกว่า 20 นาที เพราะผลทางอ้อมของการออกกำลังกายต่อกล้ามเนื้อหัวใจจะค่อย ๆ เพิ่มมากขึ้น จะมีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจเต็มที่ก็ต้องไม่น้อยกว่า 20 นาที และถ้าออกกำลังกายต่อไปจนถึง 30 นาที ก็ควรจะพอแล้ว ถ้านานกว่านี้จะทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อ เอ็น เอ็นยึดข้อ เยื่อหุ้มข้อ ข้อกระดูกและกระดูกได้ นอกจากนี้ยังเพิ่มการสะสมการเสื่อมสภาพของส่วนเหล่านั้น เนื่องจากการใช้มากเกินไป
ตังอย่างการออกกำลังกายแบบแอโรบิกขั้นพื้นฐาน คือ เดิน วิ่ง ว่ายนํ้า เดินในสระว่ายนํ้า กระโดดเชือก รำมวยจีน แกว่งแขน เต้นแอโรบิก และออกกำลังกาย ท่ามือเปล่า เป็นต้น

ทำอย่างไรจึงจะทราบว่าออกกำลังกายได้ถึง 60 %
ในทางการแพทย์เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ยิ่งออกกำลังกายแรงขึ้นเท่าใด ชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นเท่านั้น จึงใช้ชีพจรวัดความเข้มข้นของการออกกำลังกาย ดังนี้
ในขณะตื่นนอนใหม่ ๆ ยังไม่ได้ลุกจากเตียง ให้จับชีพจรของตัวเองได้เท่าไรจะเป็นชีพจรขณะพักว่าเต้นถี่กี่ครั้งใน 1 นาที
* สมมุติว่า นาย ก. จับชีพจรได้ 60 ครั้งต่อนาทีในขณะพัก ซึ่งเทียบค่าของการออกกำลังกาย = 0 %
เพราะฉะนั้น นาย ก. เมื่อมีชีพจร 60 ครั้งต่อ นาที = ออกกำลังกาย 0 %
สมาคมแพทย์โรคหัวของอเมริกา กำหนดให้มนุษย์มีชีพจรสูงสุดได้เพียง 220 ครั้งต่อนาที ซึ่งทารกแรกเกิดเท่านั้นที่ทนไหว ส่วนในผู้ใหญ่นั้นจะทนชีพจรได้เพียง 220 – อายุขณะนั้น
* สมมุติว่า นาย ก. อายุ 50 ปี นาย ก. ออกกำลังกาย 100 %
ชีพจรจะเต้นถึง 220-50 = 170 ครั้งต่อนาที
ถ้านาย ก. ออกแรง 100 % ชีพจรนาย ก. จะเพิ่มขึ้น 170 -60 ครั้งต่อนาที = 110 ครั้งต่อนาที

ถ้าต้องการให้ นาย ก. ออกแรง 60 %
ชีพจรจะต้องเพิ่มขึ้น = 110 x 60 = 66 ครั้งต่อนาที
100
ขณะที่ นาย ก. ออกแรง 60 %
ชีพจร นาย ก. จะเต้น = ชีพจรขณะพัก + 66 = 60 + 60
= 126 ครั้งต่อนาที
หรือถ้าต้องการให้นาย ก. ออกแรง 50 %
ชีพจรจะต้องเพิ่มขึ้น = 110 x 50 =55 ครั้งต่อนาที
100
ชีพจร นาย ก. จะเต้น = 60 + 55 = 115 ครั้งต่อนาที
ฉะนั้นไม่ว่า นาย ก.จะออกกำลังกายด้วยวิธีใดก็ตาม ถ้าชีพจรเต้นถึง 115 ครั้งต่อนาที แสดงว่า นาย ก. ออกแรง 50 % แล้ว

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

บทที่ 4 สิ่งเสพติด

จำแนกตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
1. ประเภทกดประสาท ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยานอนหลับ ยาระงับประสาท ยากล่อมประสาท เครื่องดื่มมึนเมาทุก ชนิด รวมทั้งสารระเหย เช่น ทินเนอร์ น้ำมันเบนซิน แล็กเกอร์ กาว เป็นต้น มักพบว่าผู้เสพติดจะมีอาการอ่อนเพลีย ฟุ้งซ่าน อารมณ์เปลี่ยน แปลงง่ายมีปฏิกิริยาตอบสนองในภาวะฉุกเฉินช้า เวลาขับรถจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
2. ประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่ ยาบ้า กระท่อม โคเคน มักพบว่า ผู้เสพติดจะมีอาการหงุดหงิด กระวนกระวาย จิตใจ สับสน หวาดระแวง บางครั้ง มีอาการก้าวร้าว คลุ้มคลั่ง นสิ่งที่คนปกติไม่กล้าทำ เช่น ทำร้ายตนเอง หรือฆ่าผู้อื่น
3. ประเภทหลอนประสาท ได้แก่แอลเอสดีเห็ดขี้ควาย เป็นต้น ผู้เสพติดจะมีอาการประสาทหลอน ฝันเฟื่อง เห็นแสงสี วิจิตรพิสดาร หรือเห็นภาพหลอนที่น่าเกลียดน่ากลัว ฝันเฟื่อง เห็นแสงสี วิจิตรพิสดารหรือเห็นภาพหลอนที่น่าเกลียดน่ากลัว หูแว่ว ได้ยินเสียงประหลานควบคุมตนเองไม่ได้ ในที่สุดมักป่วยเป็นโรคจิต
4. ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน คือทั้งกระตุ้น กด และหลอนประสาทร่วมกัน ได้แก่ กัญชา ผู้เสพติดมักมีอาการ หวาดระ แวง ความคิดสับสน เห็นภาพลวงตา หูแว่ว ควบคุมตนเองไม่ได้ มีอุปนิสัยใจคอผิดเพี้ยน และสุดท้ายจะกลายเป็นโรคจิต
สาเหตุของการติดยาเสพติด การติดยาเสพติดอาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจาก
- ความอยากรู้ ยากลอง ด้วยความคึกคะนอง
- เพื่อนชวน หรือต้องการให้เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน
-มีความเชื่อในทางที่ผิด เช่น เชื่อว่ายาเสพติดบางชนิดอาจช่วยให้สบายใจ ลืมความทุกข์ หรือ ช่วยให้ทำงานได้มาก ๆ
- ขาดความระมัดระวังในการใช้ยา เพราะคุณสมบัติของยาบางชนิด อาจทำให้ผู้ใช้ยาเกิดการเสพติดได้โดยไม่รู้ตัว หากใช้ยาอย่าง พร่ำเพรื่อ หรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานโดยขาดการแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกร
-สภาพแวดล้อม ถิ่นที่อยู่อาศัย มีการค้ายาเสพติดหรือมีผู้ติดยาเสพติด
- ถูกหลอกให้ใช้ยาเสพติดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
-เพื่อหนีปัญหา เมื่อมีปัญหาแล้วไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับตัวเองได้
การสังเกตผู้ติดยาเสพติด
-ยาเสพติด หากเสพจนติด เลิกไม่ได้ จะส่งผลให้ร่างกาย จิตใจและความประพฤติของผู้เสเปลี่ยนไปจากเดิม ที่อาจสังเกตพบ ได้คือ
-ร่างกายทรุดโทรม ซูบผอม
-อารมณ์ฉุนเฉียว จึงมักพบผู้เสพชอบทะเลาะวิวาท และทำร้ายผู้อื่น หรือในทางกลับกัน บางคนอาจเงียบขรึมผิดปกติชอบแยกตัวอยู่คนเดียว หนีออกจากพรรคพวก เพื่อนฝูง
-ถ้าผู้เสพเป็นนักเรียน จะมีผลการเรียนแย่ลง ถ้าเป็นคนทำงานประสิทธิภาพในการทำงานจะลดลง หรือไม่ยอมทำงานเลยใส่เสื้อแขนยาวตลอดเวลา เพื่อปกปิดรอยเข็มฉีดยาบริเวณท้องแขนด้านใน หรือรอยกรีดตรงต้นแขนด้านใน
-ติดต่อกับเพื่อนแปลก ๆ ใหม่ ๆ ซึ่งมีพฤติกรรมผิดปกติ
-ขอเงินจากผู้ปกครองเพิ่ม หรือยืมเงินจากเพื่อนฝูงเสมอเพื่อนำไปซื้อยาเสพติด
-ขโมย ฉกชิงวิ่งราว เพื่อหาเงินไปซื้อยาเสพติด
-ผู้ติดยาเสพติดบางชนิด เช่น เฮโรอีน จะมีอาการอยากยาบางคนมีอาการ รุนแรง ถึงขั้นลงแดงมีอาการอยากยาบางคนมีอาการ รุนแรง ถึงขั้นลงแดง
ยาเสพติดป้องกันได้
1. ป้องกันตนเอง ทำได้โดย..
-ศึกษาหาความรู้ เพื่อให้รู้เท่าทันโทษพิษภัยของยาเสพติด
-ไม่ทดลองใช้ยาเสพติดทุกชนิดและปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน
-ระมัดระวังเรื่องการใช้ยา เพราะยาบางชนิดอาจทำให้เสพติดได้
-ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
-เลือกคบเพื่อนดี ที่ชักชวนกันไปในทางสร้างสรรค์ มีปัญหาชีวิต ควรหาหนทางแก้ไขที่ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดหากแก้ไขไม่ได้ควรปรึกษา ผู้ใหญ่
2. ป้องกันครอบครัว ทำได้โดย
-สร้างความรัก ความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
-รู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
-ดูแลสมาชิกในครอบครัว ไม่ให้ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
-ให้กำลังใจและหาทางแก้ไข หากพบว่าสมาชิกในครอบครัวติดยาเสพติด
3. ป้องกันชุมชน ทำได้โดย
-ช่วยชุมชนในการต่อต้านยาเสพติด
-เมื่อทราบแหล่งเสพ แหล่งค้า หรือผลิตยาเสพติด ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที ที่...
-สำนักงาน ป.ป.ส. โทร. 02-2459414 หรือ 02-2470901-19 ต่อ 258 โทรสาร 02-2468526
-ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทร. 1688
ยาเสพติดมีโทษต่อร่างกาย
สิ่งเสพติด หมายถึง สารหรือยา ที่เป็นผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุดิบจากธรรมชาติ หรือสิ่งที่ได้จากการสังเคราะห์ รวมทั้งการผลิตด้วยวิธีต่าง ๆ เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายติดต่อกัน ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก็จะติด และเลิกได้ยาก ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง ทำลายระบบอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย ทำให้ร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรมไร้สมรรถภาพ เกิดความทุกข์ทรมาน นับเป็นปัญหาด้านสุขภาพ และเกิดปัญหาด้านสังคม ตามมา

สิ่งเสพติด สามารถแบ่งตามลักษณะการออกฤธิ์ ได้ดังนี้
1. ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท
2. กดประสาท
3. หลอนประสาท ทำลายประสาท
4. รวมทั้งออกฤทธิ์ผสมผสานทำลายอวัยวะส่วน ต่าง ๆ ของร่างกาย

ชนิดของยาเสพติด ทำอันตรายต่ออวัยวะ
สมอง
ออกฤทธิ์ทำลายประสาทและสมอง ทำให้สมองฝ่อลีบ ประสาทหลอน มึนงงมึนชา ง่วงเหงาหาวนอน ความคิดฟุ้งซ่าน ความจำเสื่อม ปัญญาอ่อน
ตา
ออกฤทธิ์ทำลายประสาทตา ทำให้ม่านตาขยายและหรี่ ประสาทเสื่อม ถึงขั้นตาบอดสี เห็นสีผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง
หัวใจ
ออกฤทธิ์ทำลายระบบหัวใจและ หลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดตีบ หัวใจเต้นเร็ว ระบบการหายใจล้มเหลว
ปอด
ออกฤทธิ์ทำลายระบบ ทางเดินหายใจ ทำให้หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ มีเลือดออกที่เยื่อบุจมูก และเป็นมะเร็งปอด
ตับ
ออกฤทธิ์ทำลายตับ ทำให้ตับไม่สามารถทำงานได้ ตับเสื่อมสมรรถภาพ เป็นโรคตับแข็ง ตับโต
ไต
ออกฤทธิ์ทำลายระบบทางเดินปัสสาวะ ไตอักเสบเป็นนิ่วในไตปัสสาวะลำบาก
ไขกระดูก
ออกฤทธิ์ทำลายไขกระดูก ปวดเมื่อยตามร่างกาย ทำให้โลหิตจาง และเป็นมะเร็งในเม็ดเลือด เส้นโลหิต ออกฤทธิ์ทำลายระบบ ไหลเวียนของโลหิต ทำให้หลอดเลือดตีบ ความดันโลหิตสูง โลหิตจาง และเป็นมะเร็งในเม็ดเลือด
เส้นประสาทมือและเท้า
ออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาท ทำให้เกิดอาการที่บริเวณปลายมือและเท้ามือเท้าสั่น ไม่มีแรง
กล้ามเนื้อ
ออกฤทธิ์ทำลายระบบกล้ามเนื้อ เป็นออัมพาต หรือพิการถาวร กล้ามเนื้อฝ่อ ไม่มีแรง ร่างกายทรุดโทรม
ทางเดินอาหาร
ออกฤทธิ์ทำลายระบบ ทางเดินอาหาร ทำให้คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องผูก ปวดท้องอย่างรุนแรง เกิดแผลในกระเพาะ ทำให้มีเลือดออกในกระเพาะ

บทที่ 2 สิทธิของผู้บริโภค

ความหมายและสิทธิของผู้บริโภค

1. ความหมายของผู้บริโภค
ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ซื้อหรือได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวน จากผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการและหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม
2. สิทธิของผู้บริโภค
รัฐบาลได้ออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อปี พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 ได้บัญญัติให้ความคุ้มครองผู้บริโภค มีสาระสำคัญที่ควรทราบดังนี้
2.1 สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
2.2 สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าและบริการ
2.3 สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
2.4 สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
2.5 สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
3. คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
คณะกรรมการผู้บริโภค ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
3.1 รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อน
3.2 ติดตามสอดส่องพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจและทดลองหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการตามที่เห็นสมควร
3.3 สนับสนุนหรือศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาแก่ผู้บริโภคในทุกระดับการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและอันตรายที่อาจได้รับจากสินค้าหรือบริการ
3.5 เผยแพร่วิชาการและให้ความรู้แก่ผู้บริโภค
3.6 ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมหรือกำหนดมาตรฐานของสินค้าและบริการในการติดตามตรวจสอบ จับกุมและดำเนินคดี
3.7 ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย

ในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้ประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภคควรคำนึงถึงหลักในการเลือกดังนี้
1. เลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีมีมาตรฐานตามที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น
1.1 ยารักษาโรค ต้องได้รับการรับรองและอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
1.2 อาหารและสิ่งของเครื่องใช้ ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2. เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากบอกส่วนประกอบ วัน เดือน ปี ที่ผลิต เลขทะเบียน สถานที่ผลิต วันหมดอายุ
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ มีคุณค่า มีความปลอดภัยต่อสุขภาพมากที่สุด
4. ควรเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตามความจำเป็นและประโยชน์ในการใช้สอย
5. ผลิตภัณฑ์บางชนิดสามารถพิสูจน์ได้ก่อนเลือกซื้อมาใช้ เช่น เครื่องสำอางบางชนิด
ถ้าทาผิวหน้าแล้วปรากฏว่าแพ้ มีอาการคัน ก็ไม่ควรเลือกซื้อมาใช้

ร่วมงานประกันคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

ร่วมงานประกันคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

ต้านยาเสพติดของโรงเรียนกลุ่มโพธารามที่ ๓

ต้านยาเสพติดของโรงเรียนกลุ่มโพธารามที่ ๓

ร่วมต้อนรับวิทยากรหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

ร่วมต้อนรับวิทยากรหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

ผ่านการอบรมจาก สคบ.วัดไร่ขิง

ผ่านการอบรมจาก สคบ.วัดไร่ขิง