ลงนามทำ MOU สถานศึกษาแห่งความดี

ลงนามทำ MOU สถานศึกษาแห่งความดี

รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗

รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗

ห้องเรียนสีขาว

ห้องเรียนสีขาว

ห้องเรียนสีขาว

ห้องเรียนสีขาว

ห้องเรียนสีขาว

ห้องเรียนสีขาว

ห้องเรียนสีขาว

ห้องเรียนสีขาว

สถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖

ขอเป็นข้าราชการที่ดี

ขอเป็นข้าราชการที่ดี

กิจกรรมวันพ่อครอบครัว ผอ.สถิตย์ รอบจังหวัด

กิจกรรมวันพ่อครอบครัว ผอ.สถิตย์ รอบจังหวัด

กิจกรรมกฐินพระราชทาน ของสพฐ. วัดช่องลม จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมกฐินพระราชทาน ของสพฐ. วัดช่องลม จังหวัดราชบุรี

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

มีวันนี้ เพราะพี่ช่วย

มีวันนี้ เพราะพี่ช่วย

เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๗

เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๗

อบรมเขียนแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖

อบรมเขียนแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖

อบรม"ครูไทย สุขภาพดีมีแบ่งปัน" สกสค.๔ ภูมภาค

อบรม"ครูไทย สุขภาพดีมีแบ่งปัน" สกสค.๔ ภูมภาค

การพัฒนาป้องกันนก อาคาร ๔ (๑๑ ตค.๒๕๕๖)

การพัฒนาป้องกันนก อาคาร ๔ (๑๑ ตค.๒๕๕๖)

ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคาร ๔ ตลอดแนวอาคารอเนกประสงค์ ช่วงปิดภาคเรียน ๑/๒๕๕๖

ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคาร ๔ ตลอดแนวอาคารอเนกประสงค์ ช่วงปิดภาคเรียน ๑/๒๕๕๖

กัสจัง ลูกศิษย์ มอบชุดกีฬาให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

กัสจัง ลูกศิษย์ มอบชุดกีฬาให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

ศึกษาดูงานเวียดนาม

ศึกษาดูงานเวียดนาม

ศึกษาดูงานเกาะฮ่องกง- มาเก๊า ประเทศจีน

ศึกษาดูงานเกาะฮ่องกง- มาเก๊า ประเทศจีน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ(๙ สิงหาคม ๒๕๕๖)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ(๙ สิงหาคม ๒๕๕๖)

กิจกรรมอาเซียนศึกษา (๘ สิงหาคม ๒๕๕๖)

กิจกรรมอาเซียนศึกษา (๘ สิงหาคม ๒๕๕๖)

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ (๑๘ ก.ค.๒๕๕๖)

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ (๑๘ ก.ค.๒๕๕๖)

ครอบครัวรอบจังหวัด

ครอบครัวรอบจังหวัด

พระอาทิตย์ทรงกลด

พระอาทิตย์ทรงกลด

ความสุขของครอบครัว"รอบจังหวัด"

ความสุขของครอบครัว"รอบจังหวัด"

ครอบครัวภูมิใจ"นายวสิษฐ์พล รอบจังหวัด"

ครอบครัวภูมิใจ"นายวสิษฐ์พล รอบจังหวัด"

ผู้อำนวยการสถิตย์ รอบจังหวัด

ผู้อำนวยการสถิตย์  รอบจังหวัด

อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(๑๖-๑๗ ก.ค.๒๕๕๖)

อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(๑๖-๑๗ ก.ค.๒๕๕๖)

การพัฒนาสมาธิ และดูแลสุขภาพ

การพัฒนาสมาธิ และดูแลสุขภาพ

การพัฒนาสู่โรงเรียนสีขาว

การพัฒนาสู่โรงเรียนสีขาว

กีฬาเทศบาลตำบลจอมบึง

กีฬาเทศบาลตำบลจอมบึง

การพัฒนาที่ดินวางเปล่าบริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

การพัฒนาที่ดินวางเปล่าบริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์

หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

มอบทุนการศึกษาวันเด็ก"จากผู้ใหญ่ใจดี"

มอบทุนการศึกษาวันเด็ก"จากผู้ใหญ่ใจดี"

การพัฒนาศูนย์การเรียนปฐมวัย

การพัฒนาศูนย์การเรียนปฐมวัย

การพัฒนาสนามเด็กเล่นของนักเรียนปฐมวัย

การพัฒนาสนามเด็กเล่นของนักเรียนปฐมวัย

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

การพัฒนาห้องสุขาของโรงเรีน

การพัฒนาห้องสุขาของโรงเรีน

พัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียงและโรงเรียนสัขาว

พัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียงและโรงเรียนสัขาว

สร้างพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

สร้างพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

CERTIFICATE

CERTIFICATE

"หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี ๒๕๕๕" ผู้บริหารสถานศึกษา

"หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี ๒๕๕๕" ผู้บริหารสถานศึกษา

ศึกษาดูงานสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ศึกษาดูงานสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม

การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม

หลักฐานแสดงความเป็นวิชาชีพชั้นสูง

หลักฐานแสดงความเป็นวิชาชีพชั้นสูง

รำอวยพรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา วันเด็ก ปี ๒๕๕๖

รำอวยพรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา วันเด็ก ปี ๒๕๕๖

บริบทสภาพแวดล้อมโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

บริบทสภาพแวดล้อมโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖

ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖

โรงเรีียนบ้านทุ่งกระถิน"โรงเรียนในฝันของ ผอ.สถิตย์ รอบจังหวัด"

โรงเรีียนบ้านทุ่งกระถิน"โรงเรียนในฝันของ ผอ.สถิตย์ รอบจังหวัด"

บรรยากาศของโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน เดือนมิถุนายน 2555

บรรยากาศของโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน  เดือนมิถุนายน 2555

เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ในประเทศเวียดนาม( ๑-๖ ตุลาคม ๒๕๕๕)

เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ในประเทศเวียดนาม( ๑-๖ ตุลาคม ๒๕๕๕)

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยการท่องเที่ยวใน ประเทศเวียดนาม

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยการท่องเที่ยวใน ประเทศเวียดนาม

ศึกษาดูงานกรศึกษาปฐมวัย กับนักเรียนครูปฐมวัย

ศึกษาดูงานกรศึกษาปฐมวัย กับนักเรียนครูปฐมวัย

รางวัลเกียรติยศในการพัฒนาตนเองและสถานศึกษา

รางวัลเกียรติยศในการพัฒนาตนเองและสถานศึกษา

นักเรียนคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ ธนาคารออมสิบ

นักเรียนคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ ธนาคารออมสิบ

ศึกษาดูงาน สปป.ลาว (๔ -๙ ก.ย.๒๕๕๕)

ศึกษาดูงาน สปป.ลาว (๔ -๙ ก.ย.๒๕๕๕)

หลวงพระบาง สปป.ลาว คณะ ผอ.โรงเรียน สพป.รบ ๒

หลวงพระบาง สปป.ลาว คณะ ผอ.โรงเรียน สพป.รบ ๒

มหานครเซี่ยงไห่ จีน กับครอบครัว

มหานครเซี่ยงไห่ จีน กับครอบครัว

ท่องเที่ยวนครเซี่ยงไห่ จีน - เกาหลีใต้ กับครอบครัว

ท่องเที่ยวนครเซี่ยงไห่ จีน - เกาหลีใต้ กับครอบครัว

ท่องเที่ยวเวียดนามกับครอบครัว

ท่องเที่ยวเวียดนามกับครอบครัว

ท่องเที่ยวเวียดนาม

ท่องเที่ยวเวียดนาม

ศึกษาดูงาน ฮ่องกง - มาเก๊า

ศึกษาดูงาน ฮ่องกง - มาเก๊า

พักที่กุยหลิน เมืองลาว เมืองวังเวียง

พักที่กุยหลิน เมืองลาว เมืองวังเวียง

ท่องเที่ยวในหลวงพระบาง สปป.ลาว

ท่องเที่ยวในหลวงพระบาง สปป.ลาว

ออกกำลังกายบนสวนป่าหิมวันต์ อ.ภูเรีอ จ.เลย

ออกกำลังกายบนสวนป่าหิมวันต์ อ.ภูเรีอ จ.เลย

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

โครงการฟี้นฟูศีลธรรมโลก

โครงการฟี้นฟูศีลธรรมโลก

Preparation of school for World Class Standard

Preparation of school for World Class Standard

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถิตย์ รอบจังหวัด ที่ได้รับความเมตตาจากคุณครู โรงเรียนวัดบ้านหม้อ

ผลที่เกิดกับนักเรียน

1. รางวัลผู้มีความประพฤติ มีคุณธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีแก้เด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555

1.1 เด็กชายวุฒิชัย มักสิลา รางวัลผู้มีความประพฤติ มีคุณธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีแก้เด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 จาก กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

2. งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ประจำปี 2554

2.1 เด็กหญิงอรสา กรุดทอง และเด็กหญิงดวงกลม จีนโสภา ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด(ทีม 2 คน) ระดับ ป. 4-6
2.2 เด็กชายนิพนธ์ รุ่งแจ้ง เด็กชายอัชวิน สิงห์โคกกรวด และเด็กหญิงปัทมาภรณ์ โดดเครือ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ เหรียญทอง ประเภท การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-3
2.3 เด็กชายปาพจน์ เชียงหลู เด็กชายเฉลิมวุฒิ ฮวดลิ้ม และเด็กชายวุฒิชัย มักสิลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภท การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.1-3
2.4 เด็กชายพงศ์ดร ฮวดลิ้ม เด็กชายวุฒิชัย มักสิลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภท ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม. 1-3
2.5 เด็กชายภานุพงษ์ เจียมจิม ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ระดับ ม.1-3
2.6 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ธรรมสาลี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ระดับ ม.1-3
2.7 เด็กชายอดิศร คำจันทร์ เด็กหญิงสุชาดา รุ่งแจ้ง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท แต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ระดับ ป. 4-6

3. การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปี 2555 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ 3 ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2554 ประจำปี 2554

3.1 เด็กชายศุภกร สมบุญ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ประเภท ทีม 3 คน ระดับชั้นอนุบาล

3.2 เด็กหญิงสุภาพร เขียดดำ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ประเภท ทีม 3 คน ระดับชั้นอนุบาล

3.3 เด็กหญิงนันทนา เหล็กขำ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ประเภท ทีม 3 คน ระดับชั้นอนุบาล

3.4 เด็กชายอนุภาส กมเครือ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภท เดี่ยว ระดับชั้นอนุบาล

3.5 เด็กหญิงสุภารัตน์ จันทามฤต ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประเภท ทีม 3 คน ระดับชั้นอนุบาล

3.6 เด็กหญิงรัตติมา พานทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประเภท ทีม 3 คน ระดับชั้นอนุบาล

3.7 เด็กหญิงสุภารัตน์ จีนโสภา ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประเภท ทีม 3 คน ระดับชั้นอนุบาล

3.8 เด็กหญิงนิภาพร ต่วนเครือ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ประเภท ทีม 2 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

3.9 เด็กหญิงกฤษณี เล็กเปีย ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ประเภท ทีม 2 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

3.10 เด็กหญิงพรพรรณ สุดสม ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมอ่านออกเสียง และจับใจความสำคัญ ประเภท เดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

3.11 เด็กหญิงเบญจา รุ่งแจ้ง ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมอ่านออกเสียง และจับใจความสำคัญ ประเภท เดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

3.12 เด็กชายวฤทธิ์ เหล็กขำ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเรียงความและคัดลายมือ ประเภท เดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

3.13 เด็กหญิงณัฐพร พรประสาทสุข ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ประเภท เดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

3.14 เด็กหญิงกาญจนา อยู่หน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ประเภท เดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

3.15 เด็กชายอดิศร คำจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง(กลอนสี่) ประเภท ทีม 2 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

3.16 เด็กหญิงสุชาดา รุ่งแจ้ง ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง(กลอนสี่) ประเภท ทีม 2 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

3.17 เด็กหญิงเทียนทิพย์ สุดฮะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเครื่องดนตรีไทย(ซอด้วง) ประเภท เดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

3.18 เด็กหญิงดวงกลม จีนโสภา ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภท ทีม 2 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

3.19 เด็กหญิงอรศา กรุดทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภท ทีม 2 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

3.20 เด็กชายธีรเทพ ต่วนเครือ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมคิดเลขเร็ว ประเภท เดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

3.21 เด็กหญิงเนตรนภา บริบรูณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิศาสตร์ ประเภท เดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

3.22 เด็กหญิงน้ำฝน สารสุข ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภท เดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

3.23 เด็กหญิงณัฐนรี อู่เฉย ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม Spelling Bee ประเภท เดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

3.24 เด็กชายปัญญา เอี่ยมแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมคิดเลขเร็ว ประเภท เดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

การแข่งขันกีฬานักเรียน จังหวัดราชบุรึ ระดับเขตพื้นที่ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ประจำปี 2554

1. เด็กหญิงณัฐนารี อู่เฉย เด็กหญิงปาริชาติ เข้มแข็ง และเด็กหญิงธิดารัตน์ ทั้งศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง ระดับประถมศึกษา

2. เด็กชายสุพศิน พาหา ชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภท ชายเดี่ยว ระดับประถมศึกษา

3. เด็กหญิงธิดารัตน์ ทั้งศรี เด็กชายสุพศิน พาหา ชนะเลิศกีฬาเปตอง ประเภท คู่ผสม ระดับประถมศึกษา

4. เด็กชายปัญญา เอี่ยมแก้ว เด็กชายจิรยุทธ คงเพิ่ม เด็กชายสุพศิน พาหา ชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภททีมชาย ระดับประถมศึกษา

5. เด็กชายปัญญา เอี่ยมแก้ว เด็กชานสุพศิน พาหา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาเปตอง ประเภทชายคู่ ระดับประถมศึกษา

ผลที่เกิดกับครู

การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา

นางสาวรติพร สุภิรัตน์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลลากรทางการศึกษา(สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการเสริมสร้างศึลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2553

นางพรทนา จิรพฤฒิศิริ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรกิจกรรมการบันทึกความเป็นครูดี ได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 28 วัน (หรือ 30 วัน) จาก คุรุสภา

การพัฒนาตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นางฉวีวรรณ ยอดดี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรครูดีเด่น ด้านการพัฒนาตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2553 ของ เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแห่งประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่วิถีพอเพียง ประจำปี 2554

นางพรทนา จิรพฤฒิศิริ ได้รับเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบคุณธรรมนำความรู้สู่วิถีพอเพียง ของโรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)

นางสาวบุษยา ศรัทธาวาณิชย์ ได้รับเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบคุณธรรมนำความรู้สู่วิถีพอเพียง ของโรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)

โครงการคนดีศรีบ้านหม้อ ประจำปี 2554

นางสาวบุษยา ศรัทธาวาณิชย์ ได้รับเกียรติบัตรบุคคลดีเด่นในสายตาผู้บริหาร เพื่อนครู นักเรียนและผู้ปกครอง ของโรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)

นางพรทนา จิรพฤฒิศิริ ได้รับเกียรติบัตรบุคคลดีเด่นในสายตาผู้บริหาร เพื่อนครู นักเรียนและผู้ปกครอง ของโรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)

การแข่งขันกีฬานักเรียน จังหวัดราชบุรึ ระดับเขตพื้นที่ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ประจำปี 2554

นางพิศวาส ชลวิถี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรผูฝึกสอนนักเรียน ชนะเลิศกีฬาเปตอง คู่ผสม ระดับประถมศึกษา การแข่งขันกีฬานักเรียน จังหวัดราชบุรึ ระดับเขตพื้นที่ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ประจำปี 2554

รางวัลจากคุรุสภา รางวัลเข้าร่วมกิจกรรมบันทึกความเป็นครูดี อย่างต่อเนื่อง รวม 84 วัน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2554

1. นางสาวรติพร สุภิรัตน์

2. นางกนกวรรณ เล็บครุฑ

3. นางบานเย็น กมเครือ

4. นางสาวตะวัน ใจศักดิ์

5. นางพรทนา จิรพฤฒิศิริ

6. นางสาวบุษยา ศรัทธาวาณิชย์

7. นางสาวกรองทอง เงินประดับ

รางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2554 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

1. นายสถิตย์ รอบจังหวัด ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

2. นางสาวรติพร สุภิรัตน์ ประเภท ครูดีเด่น

3. นางกนกวรรณ เล็บครุฑ ประเภท ครูดีเด่น

4. นางบานเย็น กมเครือ ประเภท ครูดีเด่น

5. นางสาวตะวัน ใจศักดิ์ ประเภท ครูดีเด่น

6. นางพรทนา จิรพฤฒิศิริ ประเภท ครูดีเด่น

7. นางสาวบุษยา ศรัทธาวาณิชย์ ประเภท ครูดีเด่น

8. นางสาวกรองทอง เงินประดับ ประเภท ครูดีเด่น
9. นางกิตติยา อั่นเท่ห์ ประเภท ครูดีเด่น
10. นางวนิดา แย้มวัน ประเภท ครูดีเด่น
11. นางกรรณิกา สัจธรรม ประเภท ครูดีเด่น
12. นางกรรณิการ์ โพธเดชขจร ประเภท ครูดีเด่น
13. นางณัฐนิสภ์ ทองกันยา ประเภท ครูดีเด่น
14. นายสุชาติ สุทธิโพธิพงษ์ ประเภท ครูดีเด่น
15. นางฉวีวรรณ ยอดดี ประเภท ครูดีเด่น
16. นางสาวลักขณา โพธเดชขจร ประเภท ครูดีเด่น
17. นางพิศวาส ชลวิถี ประเภท ครูดีเด่น
18. นางนกเล็ก ตรีพลี ประเภท ลูกจ้างดีเด่น
19. นางสาววรรณรัตน์ ซังเยี่ยว ประเภท ลูกจ้างดีเด่น

ครูต้นแบบ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวบุษยา ศรัทธาวาณิชย์

ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการการอ่านกับการจัดการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีงบประมาณ 2554 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

นางพิศวาส ชลวิถี
รางวัลครูสอนดี โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ ยกย่องเชิดชู"ครูสอนดี" พ.ศ.2554 ของ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

นางพรทนา จิรพฤฒิศิริ

โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่วิถีพอเพียง ประจำปี 2555

นางฉวีวรรณ ยอดดี ได้รับเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบคุณธรรมนำความรู้สู่วิถีพอเพียง ของโรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)

โครงการคนดีศรีบ้านหม้อ ประจำปี 2555

นางฉวีวรรณ ยอดดี ได้รับเกียรติบัตรบุคคลดีเด่นในสายตาผู้บริหาร เพื่อนครู นักเรียนและผู้ปกครอง ของโรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)

รางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2555 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

1. นายสถิตย์ รอบจังหวัด ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

2. นางสาวรติพร สุภิรัตน์ ประเภท ครูดีเด่น

3. นางกนกวรรณ เล็บครุฑ ประเภท ครูดีเด่น

4. นางบานเย็น กมเครือ ประเภท ครูดีเด่น

5. นางสาวตะวัน ใจศักดิ์ ประเภท ครูดีเด่น

6. นางพรทนา จิรพฤฒิศิริ ประเภท ครูดีเด่น

7. นางสาวบุษยา ศรัทธาวาณิชย์ ประเภท ครูดีเด่น

8. นางสาวกรองทอง เงินประดับ ประเภท ครูดีเด่น
9. นางกิตติยา อั่นเท่ห์ ประเภท ครูดีเด่น
10. นางวนิดา แย้มวัน ประเภท ครูดีเด่น
11. นางกรรณิกา สัจธรรม ประเภท ครูดีเด่น
12. นางกรรณิการ์ โพธเดชขจร ประเภท ครูดีเด่น
13. นางณัฐนิสภ์ ทองกันยา ประเภท ครูดีเด่น
14. นายสุชาติ สุทธิโพธิพงษ์ ประเภท ครูดีเด่น
15. นางฉวีวรรณ ยอดดี ประเภท ครูดีเด่น
16. นางสาวลักขณา โพธเดชขจร ประเภท ครูดีเด่น
17. นางจิตราวดี วังกานนท์ ประเภท ครูดีเด่น
18. นางนกเล็ก ตรีพลี ประเภท ลูกจ้างดีเด่น
19. นางสาววรรณรัตน์ ซังเยี่ยว ประเภท ลูกจ้างดีเด่น

ได้รับการประกาศจากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 เพื่อรับรางวัลโครงการหนึ่งแสนครูดี สายครูผู้สอน ประจำปี 2555
1. นางสาวบุษยา ศรัทธาวาณิชย์
2. นางฉวีวรรณ ยอดดี
3. นางพรทนา จิรพฤฒิศิริ

ผลที่เกิดกับสถานศึกษา

1. ได้รับเกียรติบัตรคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2553 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

2. ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่เป็นผลการปฏิบัติที่ดี

(good practice) ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านปีงบประมาณ 2554 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

3. ได้รับการจัดสรรโควต้าเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)กรณีโรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียน 10 อันดับแรก ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
4. ได้รับชุดเครื่องเคลือบดินเผารูปมดเอนกประสงค์เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนอ่อนหวาน ประจำปี 2554 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

5. ได้รับเกียรติบัตรส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดีเด่น โครงการส่งเสริมกิจกรรมดีศรีโพธาสัมพันธ์ ประจำปี 2555

6. ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมตามโครงการสนับสนุนความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์สู่ชมชุน จังหวัดราชบุรี ปี 2554

7. ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2554 ระดับจังหวัด โดยสโมสรไลออนส์พื้นที่ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

8. ได้รับถ้วยรางวัล คะแนนรวมกีฬาเปตอง ระดับประถมศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี ประจำปี 2554

9. ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมจัดขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ 3 ประจำปี 2554

10. ได้รับเกียรติบัตรให้การสนับสนุนการอบรมเยาวชนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อความมั่นคงค่ายกล้านำ รุ่นที่ 28 (ภาคกลาง) ภายใต้ โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง โดยเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2554 ณ ศูนย์ปฏิบัติการและเผยแพร่กิจการลูกเสือแห่งชาติ ของ กองบัญชาการกองทัพไทย

11. ได้รับใบสำคัญ ที่มีส่วนร่วมกิจกรรมเยาวชน ผ้าของเรา บ้านของเรา ประจำปี 2554 ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

12. ได้รับวุฒิบัตร การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนของครู ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2554 ของ ศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

13. ได้รับใบอนุโมทนาบัตร การบริจาคเงินร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างอาคารหอประชุมและพัฒนางานการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

14. ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2555 ของ สถาบันมาตรฐานการศึกษา แม็ค (ESO)

15. ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมถวายการต้อนรับพระธุดงค์ ในโครงการธุดงค์ธรรมชัย เพื่อฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน ของชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหามังคลาจรรย์

16. ได้รับเกียรติบัตรร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโครงการสร้างภูมิและป้องกันปัญหายาเสพตืดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ 3

17. ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬา จัดโดย ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรีการแข่งขันมหกรรมกีฬารวมพลคน ๓ วัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ผลที่เกิดกับ ผอ.สถิตย์ รอบจังหวัด

1. ได้รับเกียรติบัตรบุคคลดีเด่น ประจำปี 2553 ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

2. ได้รับเกียรติบัตรบุคคลดีเด่น ประจำปี 2554 ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

3. ได้รับเกียรติบัตรบุคคลดีเด่น ประจำปี 2555 ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

4. ได้รับเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2554 ประเภท ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนดีเด่น ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

5. ได้รับเกียรติบัตรบุคคลดีเด่นในการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ 3

6. ได้รับเกียรติบัตรวิทยากรการพัฒนาเพื่อให้มีและก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

7. ได้รับเกียรติบัตรร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโครงการสร้างภูมิและป้องกันปัญหายาเสพตืดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ 3

8. ได้รับเกียรติบัตรปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขพุทธบูชา 2,600 ปี ปีแห่งการตรัสรู้ ในระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2555 ของวัดหนองตาเนิน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

9. ได้รับเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2555 ของสำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

10. ได้รับการประกาศจากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 เพื่อรับรางวัลโครงการหนึ่งแสนครูดี สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2555

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

อัตราค่าธรรมเนียมของคุรุสภา ใบประกอบวิชาชีพ

1, ค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฉบับละ 600 บาท
2. ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งละ 200 บาท
3. ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับละ 300 บาท
4. ค่าหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพ ฉบับละ 400 บาท
5. ค่าใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 200 บาท


ร่วมงานประกันคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

ร่วมงานประกันคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

ต้านยาเสพติดของโรงเรียนกลุ่มโพธารามที่ ๓

ต้านยาเสพติดของโรงเรียนกลุ่มโพธารามที่ ๓

ร่วมต้อนรับวิทยากรหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

ร่วมต้อนรับวิทยากรหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

ผ่านการอบรมจาก สคบ.วัดไร่ขิง

ผ่านการอบรมจาก สคบ.วัดไร่ขิง