ลงนามทำ MOU สถานศึกษาแห่งความดี

ลงนามทำ MOU สถานศึกษาแห่งความดี

รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗

รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗

ห้องเรียนสีขาว

ห้องเรียนสีขาว

ห้องเรียนสีขาว

ห้องเรียนสีขาว

ห้องเรียนสีขาว

ห้องเรียนสีขาว

ห้องเรียนสีขาว

ห้องเรียนสีขาว

สถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖

ขอเป็นข้าราชการที่ดี

ขอเป็นข้าราชการที่ดี

กิจกรรมวันพ่อครอบครัว ผอ.สถิตย์ รอบจังหวัด

กิจกรรมวันพ่อครอบครัว ผอ.สถิตย์ รอบจังหวัด

กิจกรรมกฐินพระราชทาน ของสพฐ. วัดช่องลม จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมกฐินพระราชทาน ของสพฐ. วัดช่องลม จังหวัดราชบุรี

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

มีวันนี้ เพราะพี่ช่วย

มีวันนี้ เพราะพี่ช่วย

เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๗

เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๗

อบรมเขียนแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖

อบรมเขียนแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖

อบรม"ครูไทย สุขภาพดีมีแบ่งปัน" สกสค.๔ ภูมภาค

อบรม"ครูไทย สุขภาพดีมีแบ่งปัน" สกสค.๔ ภูมภาค

การพัฒนาป้องกันนก อาคาร ๔ (๑๑ ตค.๒๕๕๖)

การพัฒนาป้องกันนก อาคาร ๔ (๑๑ ตค.๒๕๕๖)

ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคาร ๔ ตลอดแนวอาคารอเนกประสงค์ ช่วงปิดภาคเรียน ๑/๒๕๕๖

ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคาร ๔ ตลอดแนวอาคารอเนกประสงค์ ช่วงปิดภาคเรียน ๑/๒๕๕๖

กัสจัง ลูกศิษย์ มอบชุดกีฬาให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

กัสจัง ลูกศิษย์ มอบชุดกีฬาให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

ศึกษาดูงานเวียดนาม

ศึกษาดูงานเวียดนาม

ศึกษาดูงานเกาะฮ่องกง- มาเก๊า ประเทศจีน

ศึกษาดูงานเกาะฮ่องกง- มาเก๊า ประเทศจีน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ(๙ สิงหาคม ๒๕๕๖)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ(๙ สิงหาคม ๒๕๕๖)

กิจกรรมอาเซียนศึกษา (๘ สิงหาคม ๒๕๕๖)

กิจกรรมอาเซียนศึกษา (๘ สิงหาคม ๒๕๕๖)

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ (๑๘ ก.ค.๒๕๕๖)

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ (๑๘ ก.ค.๒๕๕๖)

ครอบครัวรอบจังหวัด

ครอบครัวรอบจังหวัด

พระอาทิตย์ทรงกลด

พระอาทิตย์ทรงกลด

ความสุขของครอบครัว"รอบจังหวัด"

ความสุขของครอบครัว"รอบจังหวัด"

ครอบครัวภูมิใจ"นายวสิษฐ์พล รอบจังหวัด"

ครอบครัวภูมิใจ"นายวสิษฐ์พล รอบจังหวัด"

ผู้อำนวยการสถิตย์ รอบจังหวัด

ผู้อำนวยการสถิตย์ รอบจังหวัด

อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(๑๖-๑๗ ก.ค.๒๕๕๖)

อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(๑๖-๑๗ ก.ค.๒๕๕๖)

การพัฒนาสมาธิ และดูแลสุขภาพ

การพัฒนาสมาธิ และดูแลสุขภาพ

การพัฒนาสู่โรงเรียนสีขาว

การพัฒนาสู่โรงเรียนสีขาว

กีฬาเทศบาลตำบลจอมบึง

กีฬาเทศบาลตำบลจอมบึง

การพัฒนาที่ดินวางเปล่าบริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

การพัฒนาที่ดินวางเปล่าบริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์

หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

มอบทุนการศึกษาวันเด็ก"จากผู้ใหญ่ใจดี"

มอบทุนการศึกษาวันเด็ก"จากผู้ใหญ่ใจดี"

การพัฒนาศูนย์การเรียนปฐมวัย

การพัฒนาศูนย์การเรียนปฐมวัย

การพัฒนาสนามเด็กเล่นของนักเรียนปฐมวัย

การพัฒนาสนามเด็กเล่นของนักเรียนปฐมวัย

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

การพัฒนาห้องสุขาของโรงเรีน

การพัฒนาห้องสุขาของโรงเรีน

พัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียงและโรงเรียนสัขาว

พัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียงและโรงเรียนสัขาว

สร้างพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

สร้างพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

CERTIFICATE

CERTIFICATE

"หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี ๒๕๕๕" ผู้บริหารสถานศึกษา

"หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี ๒๕๕๕" ผู้บริหารสถานศึกษา

ศึกษาดูงานสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ศึกษาดูงานสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม

การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม

หลักฐานแสดงความเป็นวิชาชีพชั้นสูง

หลักฐานแสดงความเป็นวิชาชีพชั้นสูง

รำอวยพรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา วันเด็ก ปี ๒๕๕๖

รำอวยพรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา วันเด็ก ปี ๒๕๕๖

บริบทสภาพแวดล้อมโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

บริบทสภาพแวดล้อมโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖

ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖

โรงเรีียนบ้านทุ่งกระถิน"โรงเรียนในฝันของ ผอ.สถิตย์ รอบจังหวัด"

โรงเรีียนบ้านทุ่งกระถิน"โรงเรียนในฝันของ ผอ.สถิตย์ รอบจังหวัด"

บรรยากาศของโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน เดือนมิถุนายน 2555

บรรยากาศของโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน เดือนมิถุนายน 2555

เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ในประเทศเวียดนาม( ๑-๖ ตุลาคม ๒๕๕๕)

เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ในประเทศเวียดนาม( ๑-๖ ตุลาคม ๒๕๕๕)

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยการท่องเที่ยวใน ประเทศเวียดนาม

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยการท่องเที่ยวใน ประเทศเวียดนาม

ศึกษาดูงานกรศึกษาปฐมวัย กับนักเรียนครูปฐมวัย

ศึกษาดูงานกรศึกษาปฐมวัย กับนักเรียนครูปฐมวัย

รางวัลเกียรติยศในการพัฒนาตนเองและสถานศึกษา

รางวัลเกียรติยศในการพัฒนาตนเองและสถานศึกษา

นักเรียนคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ ธนาคารออมสิบ

นักเรียนคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ ธนาคารออมสิบ

ศึกษาดูงาน สปป.ลาว (๔ -๙ ก.ย.๒๕๕๕)

ศึกษาดูงาน สปป.ลาว (๔ -๙ ก.ย.๒๕๕๕)

หลวงพระบาง สปป.ลาว คณะ ผอ.โรงเรียน สพป.รบ ๒

หลวงพระบาง สปป.ลาว คณะ ผอ.โรงเรียน สพป.รบ ๒

มหานครเซี่ยงไห่ จีน กับครอบครัว

มหานครเซี่ยงไห่ จีน กับครอบครัว

ท่องเที่ยวนครเซี่ยงไห่ จีน - เกาหลีใต้ กับครอบครัว

ท่องเที่ยวนครเซี่ยงไห่ จีน - เกาหลีใต้ กับครอบครัว

ท่องเที่ยวเวียดนามกับครอบครัว

ท่องเที่ยวเวียดนามกับครอบครัว

ท่องเที่ยวเวียดนาม

ท่องเที่ยวเวียดนาม

ศึกษาดูงาน ฮ่องกง - มาเก๊า

ศึกษาดูงาน ฮ่องกง - มาเก๊า

พักที่กุยหลิน เมืองลาว เมืองวังเวียง

พักที่กุยหลิน เมืองลาว เมืองวังเวียง

ท่องเที่ยวในหลวงพระบาง สปป.ลาว

ท่องเที่ยวในหลวงพระบาง สปป.ลาว

ออกกำลังกายบนสวนป่าหิมวันต์ อ.ภูเรีอ จ.เลย

ออกกำลังกายบนสวนป่าหิมวันต์ อ.ภูเรีอ จ.เลย

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

โครงการฟี้นฟูศีลธรรมโลก

โครงการฟี้นฟูศีลธรรมโลก

Preparation of school for World Class Standard

Preparation of school for World Class Standard

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ข้อสอบสิทธิคุ้มครองผู้บริโภค(เฉลยให้แล้ว ครับ)

๑. ผู้บริโภคมีสิทธิคืนสินค้าได้ภายใน ๓ วันทำการหลังซื้อ พร้อมหลักฐานการซื้อ เป็นการใช้สิทธิผู้บริโภค ตามข้อใด
ก. สิทธิในการเลือกหาสินค้า
ข. สิทธิในความปลอดภัย
ค. สิทธิในความเป็นธรรมการทำสัญญา
ง. สิทธิชดเชยความเสียหาย

๒. ข้อความใดแสดงถึงการเป็นผู้บริโภคที่ดี และมีส่วนช่วยเหลือประเทศชาติ
ก. ซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
ข. ซื้อสินค้าที่ผลิตโดยคนไทยที่มีคุณภาพดี
ค. ซื้อสินค้าที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยที่มีราคาถูก
ง. ซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ตรงใจผู้ใช้และได้คุณภาพมาตรฐาน

๓. ข้อใดกล่าวผิดในเรื่องสิทธิผู้บริโภค
ก. รังสันต์ถูกบังคับซื้อข้าวสารในราคาสูงกว่าท้องตลาด
ข. วันทนีซื้ออาหารกระป๋องที่มีฉลากและได้มาตรฐาน
ค. นันทาศิริได้รับการชดเชยค่าเสียหายจากการซื้อสินค้า
ง. สุภางค์ทำสัญญาซื้อขายบ้านตามกฏหมาย

๔. ข้อความใดบนฉลากของสินค้าที่ไม่จำเป็นต้องระบุ
ก. คำเตือน
ข. ชื่อสินค้า
ค. วิธีการผลิต
ง. ชนิดของสินค้า

๕. สินค้าชนิดใดควรซื้อมารับประทาน
ก. ปูม้าดอง
ข. นมยูเอชทีกล่องบุบบวม
ค. น้ำปลาฉลากเลอะเลือน
ง. ปลากระป๋องมีฉลากครบถ้วน

๖. แหล่งข้อมูลใดที่น่าเชื่อถือมากที่สุดสำหรับผู้บริโภค
ก. โฆษณา
ข. พนักงานขาย
ค. ผู้บริหารของบริษัท
ง. ฉลากสินค้า

๗. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของฉลากสินค้า
ก. สิ่งอื่นใดที่ทำให้ปรากฏข้อความเกี่ยวกับสินค้า
ข. เอกสารหรือคู่มือสำหรับใช้ประกอบสินค้า
ค. ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า
ง. ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้า

๘. หน่วยงานใดที่ทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคได้กว้างขวางมากที่สุด
ก. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ข. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ค. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด
ง. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

๙. คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีผู้ใดเป็นประธานกรรมการ
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๐. วันคุ้มครองผู้บริโภคตรงกับวันใดของทุกปี
ก. ๓๐ มีนาคม
ข. ๓๐ เมษายน
ค. ๓๐ พฤษภาคม
ง. ๓๐ มิถุนายน

๑๑. นางสาวเตือนใจได้ไปซื้อรถยนต์ป้ายแดงจากบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่ง เมื่อใช้ไปได้ ๒- ๓ สัปดาห์ ปรากฏว่ารถยนต์เสียต้องซ่อมหลายครั้ง และได้ติดต่อบริษัทแต่ไม่ได้รับการแก้ไข นักเรียนคิดว่า นางสาวเตือนใจควรได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านใด
ก. สิทธิในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
ข. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
ค. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
ง. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา

๑๒. ฉลากสินค้า มีความสำคัญอย่างไร
ก. เลือกซื้อสินค้าได้ตามยี่ห้อที่ต้องการ
ข. รู้รายละเอียดของสินค้านั้น
ค. ให้ผู้อื่นสามารถซื้อสินค้าแทนได้
ง. ทำให้สินค้ามีความสวยงาม

๑๓. เมื่อผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้เครื่องสำอาง และต้องการเรียกร้องขอรับการชดเชย ความเสียหายควรร้องเรียนที่หน่วยงานใด
ก. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ข. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ค. สำนักนายกรัฐมนตรี
ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๑๔. ข้อความที่ไม่ควรใช้ในการโฆษณาสินค้า
ก. ข้อความเกินความจริง
ข. ส่งผลกระทบให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวัฒนธรรมของชาติ
ค. ข้อความอ้างอิงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
ง. ถูกทุกข้อ

๑๕. การตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคเพื่อซื้อขายสินค้าคือ
ก. บัตรเครดิต
ข. บัตรเบิกถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
ค. สัญญา
ง. ฉลากสินค้าและใบโฆษณาสินค้า

๑๖. การทำสัญญาจะสิ้นสุดเมื่อใด
ก. คู่สัญญาเสียชีวิต
ข. สัญญาสูญหาย
ค. คู่สัญญาฉีกสัญญาทิ้ง
ง. ข้อความในสัญญาชำรุด ขาดหาย

๑๗. ข้อระวังในการเลือกซื้อของเล่น ควรคำนึงในเรื่องใดมากที่สุด
ก. มีฉลากชัดเจน
ข. ไม่เป็นอันตราย
ค. มีของแถม
ง. ราคาถูก

๑๘. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีความสำคัญอย่างไร
ก. ให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้บริโภค
ข. คุ้มครองอันตรายให้แก่ผู้บริโภค
ค. จับกุมผู้กระทำผิดที่ทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย
ง. รักษาสิทธิผู้บริโภค

๑๙. ผู้บริโภคสามารถรับแบบคำร้องของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ที่ใด
ก. ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
ข. ธนาคารกรุงเทพ
ค. ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
ง. สถานีตำรวจทุกแห่ง

๒๐. ถ้านักเรียนจะร้องเรียนเกี่ยวกับอาหารและยา จะส่งเรื่องร้องเรียนไปที่หน่วยงานใด
ก. สำนักงานแพทยสภา
ข. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ค. กรมการค้าภายใน
ง. ศูนย์ร้องเรียน กทม.

๒๑. การปกป้องสิทธิผู้บริโภคเป็นหน้าที่ของผู้ใด
ก. นักเรียน
ข. บิดา - มารดา
ค. ข้าราชการ
ง. ผู้บริโภคทุกคน

๒๒. สาเหตุสำคัญในการรักษาคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคคือข้อใด
ก. ทวงสิทธิของตน
ข. ให้รู้ว่าเรามีสิทธิในการบริโภค
ค. ให้เจ้าของธุรกิจเกิดความยำเกรง
ง. ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมระหว่างเจ้าของธุรกิจกับผู้บริโภค

๒๓. เมื่อเรารู้ตัวว่าเราถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภค เราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก. แจ้งความต่อสถานีตำรวจ
ข. แจ้งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ค. ร้องเรียนคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด
ง. แจ้งกรมการค้าภายใน

๒๔. เมื่อบิดาของนักเรียนซื้อรถยนต์ไปใช้ ปรากฏว่า รถยนต์ของบิดามีปัญหาเรื่องคันเร่งทำงานไม่ปกติ ครอบครัวของนักเรียนได้ไปติดต่อผู้ขาย แต่ผู้ขายปฏิเสธความรับผิดชอบ นักเรียนในฐานะเป็นสมาชิก คนหนึ่งของครอบครัวจะแนะนำได้อย่างไร
ก. ยอมเสียเงินซื้อรถคันใหม่
ข. เสียเงินซ่อมแซมเอง
ค. ทุบรถทั้งคัน
ง. ร้องเรียนคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

๒๕. สินค้าในข้อใดสามารถเรียกร้องขอค่าชดเชยได้
ก. ซื้อรองเท้ามาใช้แล้วส้นรองเท้าหลุด
ข. พัดลมซื้อมาใหม่ ๆ เสียบปลั๊กแล้วซ็อต
ค. สั่งอาหารมารับประทานไม่อร่อย
ง. นำอาหารใส่จานเมลามีนอุ่นในเตาไมโครเวฟแล้วจานแตก

๒๖. ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ข้อใดถือว่าไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
ก. ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
ข. ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฏหมายหรือศิลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรม
ค. ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าว

๒๗. การขายตรงหมายถึงข้อใด
ก. การขายสินค้าตามร้านค้าปกติ
ข. การขายสินค้าที่ผู้ขายนำไปขายถึงบ้าน
ค. การขายสินค้าที่ผู้ซื้อไปหาซื้อโดยตรงจากผู้ขาย
ง. ถูกทุกข้อ

๒๘. การขายตรงแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. ๑ ประเภท
ข. ๒ ประเภท
ค. ๓ ประเภท
ง. ๔ ประเภท

๒๙. ข้อใดคือลักษณะการขายตรง
ก. สมศรีซื้อยาสระผมจากร้านค้าในหมู่บ้าน
ข. สมชายนำกรมธรรม์ประกันภัยไปขายให้ดำริ
ค. วารีนำเครื่องกรองน้ำมาขายให้สมศักดิ์ที่บ้าน
ง. ข้อ ก. และ ค. ถูก

๓๐. ใบเสร็จรับเงินมีประโยชน์ต่อผู้ซื้อหรือผู้บริโภคอย่างไร
ก. ลดหย่อนภาษี
ข. เปรียบเทียบราคาสินค้า
ค. การเปลี่ยนสินค้า
ง. ส่งชิงโชค

๓๑. ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงต้องจดทะเบียนกับหน่วยงานใด
ก. อย.
ข. สมอ.
ค. อำเภอ,จังหวัด
ง. สคบ.

๓๒. การขายตรงที่ถูกต้องตามกฏหมายต้องมีการขายสินค้าผ่านใคร
ก. ไม่ต้องผ่านใคร
ข. ผู้จำหน่ายอิสระ
ค. ร้านค้าตัวแทน
ง. ผู้ที่เคยบริโภค

๓๓.เหตุใดต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภค
ก. เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรมจากการซื้อหรือใช้สินค้าและบริการ
ข. เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสซื้อสินค้าราคาถูก
ค. เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจในการบริโภค
ง. เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย

๓๔.สมศรีซื้อถุงพลาสติกบรรจุอาหารและระบุไว้ที่หน้าห่อว่าบรรจุ ๑๐๐ ใบ เมื่อเปิดออกนับพบว่ามีเพียง ๖๕ ใบ กรณีนี้สมศรีถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. ไม่ เพราะอาจเกิดจากความผิดพลาดในการบรรจุหีบห่อ
ข. ไม่ เพราะไม่สามารถหาหลักฐานยืนยันได้
ค. ถูกละเมิดสิทธิ เพราะปริมาณสินค้าไม่ตรงกับจำนวนที่ระบุไว้หน้าที่หีบห่อ
ง. ถูกละเมิดสิทธิ เพราะสมศรีไม่ได้สินค้าตามความพอใจ

๓๕. ข้อใดเป็นสินค้าอันตรายที่ต้องระบุข้อความในฉลากเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเตือน
ก. ลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจน
ข. เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า
ค. เครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อน
ง. ถูกทุกข้อ

๓๖. นายสมขายอยู่จังหวัดนครราชสีมาโดนละเมิดสิทธิจากการซื้อรถยนต์ ต้องการร้องเรียนด้วยตนเอง จะต้องไปที่ใด
ก. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด
ข. กระทรวงยุติธรรม
ค. กระทรวงอุตสาหกรรม
ง. สถานีตำรวจ

๓๗. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิต
ก. ผู้ใช้บัตรเครดิตสามารถบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้
ข. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการใช้บัตรเครดิตไม่ต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้า
ค. ผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งใบแจ้งรายการใช้บัตรให้ผู้บริโภคทราบก่อนถึงกำหนดชำระไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน
ง. ผู้ประกอบธุรกิจต้องคำนวณดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมกันเป็น อัตราร้อยละต่อปีให้ผู้บริโภคทราบ

๓๘. การขายแบบขายตรงผู้บริโภคมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหลังตกลงซื้อขายได้ภายในกี่วัน
ก. ๗ วัน
ข. ๑๕ วัน
ค. ๒๐ วัน
ง. ๓๐ วัน

๓๙. ธุรกิจประเภทใดเป็นธุรกิจประเภทควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน
ก. ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์
ข. ธุรกิจขายห้องชุด
ค. ธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่เรียกเก็บเงินประกันถังก๊าซหุงต้ม
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.

๔๐. ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้เมื่อผู้เช่าซื้อไม่ชำระเงิน กี่งวด
ก. ๓ งวดติดต่อกัน
ข. ๕ งวดติดต่อกัน
ค. ๗ งวดติดต่อกัน
ง. ๙ งวดติดต่อกัน

๔๑. ข้อความใดที่ผู้โฆษณาควรหลีกเลี่ยงในการนำมาใช้ประกอบข้อความโฆษณา
ก. ที่สุด
ข. แห่งแรก
ค. ๑๐๐ %
ง. ถูกทุกข้อ

๔๒. การโฆษณาเครื่องออกกำลังกายซึ่งมีข้อความระบุว่า “สามารถทำให้รูปร่างกระชับได้สัดส่วน ภายใน ๑ สัปดาห์” น่าจะเข้าข่ายเป็นข้อความประเภทใด
ก. ข้อความที่สนับสนุนให้มีการกระทำผิดกฏหมาย
ข. ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
ค. ข้อความที่เสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
ง. ข้อความที่สนับสนุนให้มีการกระทำผิดศีลธรรม

๔๓. การโฆษณาขายสินค้าโดยมีการให้ของแถมต้องระบุข้อความใดบ้าง
ก. ประเภทหรือชนิดของแถม
ข. มูลค่าของของแถม
ค. หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการให้ของแถม
ง. ถูกทุกข้อ

๔๔. ถ้านักเรียนมีปัญหาจากการซื้อสินค้าหรือบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนหมายเลขใด
ก. ๑๑๖๖
ข. ๑๑๓๗
ค. ๑๙๑
ง. ๑๒๓๔

๔๕. ราคาทองรูปพรรณที่ผู้จำหน่ายต้องแสดงให้ผู้บริโภคทราบ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองคำประกาศในแต่ละวัน
ข. ราคาค่าแรงหรือค่ากำเหน็จ
ค. ราคาทองคำแท่งตามที่สมาคมค้าทองคำประกาศในแต่ละวัน
ง. ถูกทุกข้อ

๔๖. ลักษณะของข้อความในฉลากสินค้าต้องมีขนาดเท่าใด
ก. สามารถเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจน
ข. ๓ ซม.
ค. ๒ ซม.
ง. ๑ ซม.

๔๗. สินค้าประเภทใดบ้างเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ
ก. สินค้าส่งออกเพื่อขาย
ข. สินค้านำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
ค. สินค้าที่ผลิตเพื่อขายโดยโรงงานตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน
ง. ข้อ ข. และ ข้อ ค. ถูก

๔๘. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ก. จับกุมผู้กระทำผิด
ข. รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
ค. เผยแพร่ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ง. ติดตามสอดส่องพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค

๔๙. หน่วยงานใดที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินคดีแทนผู้บริโภคได้
ก. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ข. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ค. กรมการค้าภายใน
ง. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๕๐. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านใดที่ไม่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ก. ด้านการโฆษณา
ข. ด้านฉลาก
ค. ด้านอุตสาหกรรม
ง. ด้านสัญญา

**********************

5 ความคิดเห็น:

 1. มีเฉลยมั้ยอ่ะครับTT ขอหน่อยน้ะครับ
  ถ้าช่วยเฉลยให้จะขอบพระคุณมากน้ะครับ ขอด่วนน้ะครับขอในอาทิตย์นี้นะครับ
  ขอบคุณมากครับ fat--_--za.com@hotmail.com

  ตอบลบ
 2. อยากได้เฉลย ค่ะ i.ammy9@gmail.com

  ตอบลบ
 3. อาจารย์ครับ

  รบกวนขอเฉลยเพื่อตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับ

  ratchaburi_007@hotmail.com

  ขอบพระคุณมากครับ

  ตอบลบ
 4. อยากได้เฉลยข้อสอบครับ อาจารย์ครับ

  จากครู ไม่ชำนาญการ(พิเศษ)

  porleehae@gmail.com

  เอาไว้ให้เด็กสอบก่อนเรียนเล่นๆครับอาจารย์ อยากได้จริงๆ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. แล้วตัวหนังสือ ที่เป็นสีๆ ไม่ใช่คำตอบอ่ออ

   ลบ

ร่วมงานประกันคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

ร่วมงานประกันคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

ต้านยาเสพติดของโรงเรียนกลุ่มโพธารามที่ ๓

ต้านยาเสพติดของโรงเรียนกลุ่มโพธารามที่ ๓

ร่วมต้อนรับวิทยากรหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

ร่วมต้อนรับวิทยากรหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

ผ่านการอบรมจาก สคบ.วัดไร่ขิง

ผ่านการอบรมจาก สคบ.วัดไร่ขิง